Archives

Forskning med SKaPa i fokus

Under sommaren har en vetenskaplig studie publicerats vilken granskat trovärdigheten vad gäller SKaPas kariesrelaterade data för 6- och 12-år. SKaPas data visar sig vara valida och  kvalitetsregistret bedöms ha hög trovärdighet  som underlag för registerbaserad forskning. Länk till vidare läsning  

Läs mer

SKaPas Årsrapport 2020

SKaPa publicerar nu årsrapporten för 2020 – ett år som för tandvården liksom samhället i övrigt präglats av den pågående pandemin covid-19 Länk till SKaPas årsrapport 2020

Läs mer

Vårdutveckling med stöd av SKaPa

Under våren har de pågående vårdutvecklingsprojekten tillsammans med Region Östergötland och Region Kronoberg avslutats. SKaPa planerar nu för en kommande omgång med vårdutvecklingsprojekt. Denna gång tillsammans med fem kliniker från Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Halland

Läs mer

Referensgrupp

Läs mer

ANvändarmöte

Läs mer

Nyhetsbrev 3/2018

  Patientinformation. Varje klinik som är ansluten till SKaPa skall ha en tydlig information till klinikens patienter om SKaPa. På SKaPas hemsida finns nu en uppdaterad patientinformation. Du hittar den under ”Patient” – ”Patientinformation på kliniken”. Patientinformationen finns som PDF och kan skrivas ut. Väntrumsskylt kan beställas via huvudkontaktpersonen i respektive organisation. Anslutningsläget Successivt ökar antalet kliniker och patienter som registreras i SKaPa. För närvarande finns data från 1507 kliniker från samtliga Folktandvårdsorganisationer och de kliniker inom Praktikertjänst AB som använder journalsystemet FRENDA anslutna till SKaPa. Totala antalet patienter vars data nu finns i SKaPas databas är 6,9 miljoner! Odontologiska riksstämman 2018 Vid den odontologiska riksstämman medverkade SKaPa i flera sammanhang: ”10 års digitalisering av tandvårdsstödet”, ”Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?” och ”Vårdutveckling med stöd av SKaPa” Vid den sistnämnda programpunkten redovisades två goda klinikexempel på systematisk vårdutveckling med rapport- och metodstöd från SKaPa. Under 2019 planerar SKaPa att starta en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt. Inbjudan har gått ut till samtliga tandvårdsorganisationer som är anslutna till SKaPa att anmäla intresse för deltagande Underlag för Odontologiskt bokslut 2017 I enlighet med önskemål från användarmötet har ett underlag för odontologiskt bokslut tagits fram. Underlaget presenteras i ett program som heter Power BI och nås via länkar som skickats ut till huvudkontaktpersonerna. Detta första underlag skall ses som en preliminär version. Vi är mycket tacksamma för synpunkter. Kanske något är oklart eller behöver modifieras? Delge oss gärna dina synpunkter via mail till: ingela.kierkegaard@liv.se Ambitionen är att framtida underlag för odontologiskt bokslut skall levereras under första kvartalet påföljande år. Validering av data Efter vårens validering pågår nu arbete tillsammans med journalleverantörerna, framförallt Life Care Dental och Frenda. Vi har identifierat några problemområden som journalleverantörerna jobbar med. Efter testning väntar omladdning av berörda organisationer. Ny validering kommer ske under första kvartalet 2019. Nya mailadresser Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari 2019 ändras till ”@regionvarmland.se”  

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2018

  Årsrapport 2017 Årsrapport för 2017 beräknas vara klar i mitten av september. Antalet patienter som SKaPas årsrapporter grundas på fortsätter att öka. 2017 år rapport baseras på 6.1 miljoner unika patienter. I takt med att allt fler av Praktikertjänst kliniker går över till FRENDA ökar rapporteringen från privata kliniker till SKaPa. 2017 rapporterade 101st FRENDA-kliniker in data till SKaPa. Som vanligt innehåller årsrapporten, förutom olika sammanställningar av data för karies, parodontit och periimplantit, även flera mycket läsvärda artiklar. I den kommande årsrapporten finner du artiklar om bl.a. GDPR, PROMIS, samhällsodontologi och en helt ny klassificering av parodontit och periimplantär sjukdom. Dessutom finns som vanligt den allra senaste kunskapen om karies och parodontit i texter av SkaPas odontologiskt sakkunniga, Prof Dan Ericson och Prof Jan Wennström. I årsrapport för 2017 kommer några nya rapporter att presenteras. Bland annat visas i en rapport fördelningen av olika åtgärder enligt TLVs åtgärdskoder och hur denna fördelning relaterar sig till referensprislistan. I en annan rapport visas utfall av olika åtgärder hos patienter med frisktandvård jämfört med utfallet hos patienter som inte har frisktandvård. En redovisning av överlevnad av kronor är också en intressant nyhet. Opus- Gotland och Smile Antalet tandvårdsorganisationer som rapporterar till SKaPa fortsätter att öka. Genom att information från OPUS nu kan tas emot har Folktandvården Gotland börjat leverera data till SKaPa. Därmed är landets samtliga folktandvårdsorganisationer nu anslutna. Det öppnar också upp för fler privata vårdgivare eftersom OPUS är ett av de större journalsystemen inom privattandvården. Närmast på tur för anslutning står Smile. Vårens validering Vi har under våren genomfört valideringar av data från samtliga Folktandvårdsorganisationer som levererat data till SKaPa under 2017. Praktikertjänst kommer vi genomföra en liknande validering med under hösten. För T4 och Carita ser vi mycket hög överensstämmelse (99%) mellan journalsystemet och de uppgifter vi har i SKaPa. För LCD har vi en lägre grad av överensstämmelse och vi har identifierat några problemområden som vi för en dialog med journalleverantören kring. Användarmöte Årets användarmöte kommer att hållas den 13/11 på Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, dagen i anslutning till årets odontologiska riksstämma. Vid användarmötet hoppas vi bl.a. kunna presentera underlag för odontologiskt bokslut och några nya sätt att presentera data från SkaPa. Odontologiska riksstämman Vid årets odontologiska riksstämma kommer SKaPa att medverka vid tre seminarier. Ett seminarium fokuserar på hur SKaPa kan hjälpa till vid vårdutveckling, ett andra seminarium ger spännande tankar om SKaPas roll i framtiden och det tredje seminariet tar upp vad digitaliseringen betytt för utveckling, utformning och uppföljning av tandvårdsstödet. Nationella Forskarskolan Den 17 maj genomförde Susanne Albrecht, (RC syd), Hans Östholm och Lars Gahnberg en forskarutbildningskurs om kvalitetsregister för nationella forskarskolan. Det blev en väldigt intressant och spännande dag där forskarskolans elever bidrog med flera kreativa tankar om hur data från SkaPa kan användas som stöd för odontologisk forskning. Vetenskapliga rådet Under våren har det skett förändringar i SKaPas vetenskapliga råd. Övertandläkare Inger von Bültzingslöwen har avslutat sitt uppdrag och professor Lars Gahnberg sitt uppdrag som ordförande. I hans ställe träder professor Dan Ericson in som ny ordförande. Rådet har fått två nya medlemmar genom docent Kristina Arnrup och odont dr. Ing-Mari Redmo Emanuelsson. GDPR- nyhetsbrev I slutet av maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. För kvalitetsregistret innebär detta inga större förändringar jämfört med tidigare. I samband med utskick av nyhetsbrev så anlitas ett system för nyhetsbrev som heter Mailchimp. I systemet finns en maillista lagrad med prenumeranternas personuppgifter (För- och efternamn, mailadress). Uppgifterna i maillistan härrör från tidigare intresseanmälningar och används enbart vid utskick av SKaPas nyhetsbrev. Då en kontakt upphör genom en avregistrering eller att mottagaren ändrat sin mailadress, stryks uppgifterna i maillistan. De personuppgifter vi har idag härrör från aktiv intresseanmälan antingen via webbplatsen http://www.skapareg.se/ eller genom personlig kontakt. I de fall man önskar avsluta prenumerationen görs det enkelt genom att använda länken längst ner i nyhetsbrevets förstasida unsubscribe from this listeller genom ett mail till skapa@liv.se

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2018

  Ny registerhållare för SKaPa Den sista december 2017 lämnade Hans Östholm sitt uppdrag som registerhållare för SKaPa. Hans har varit drivande i uppbyggnaden av SKaPa och registerhållare sedan den officiella starten, 1 januari 2007. Under Hans ledning har SKaPa utvecklats från en idé och vision till dagens unika databas med information från mer än 6 100 000 patienter! Hans är fortsatt engagerad i utvecklingen av SKaPa som ledamot i Verkställande utskottet (VU) och har framgent en nyckelroll i SKaPa´s förvaltning. Den 1 januari tillträdde Lars Gahnberg som ny registerhållare. Lars har medverkat under uppbyggnaden av SKaPa, först som medlem i en referensgrupp för utveckling (2006 – 2011) och därefter som ledamot i VU från 2011 samt ordförande i vetenskapliga rådet från 2014.    Anslutningsläge Från och med 2018 tar SKaPa emot information från Folktandvården Gotland. Det innebär att samtliga Folktandvårdsorganisationer nu är anslutna till SKaPa. Eftersom Folktandvården Gotland, liksom många privata vårdgivare, använder OPUS betyder detta att det nu finns goda förutsättningar för SKaPa att ansluta fler privata vårdgivare. Bland andra har den stora aktören SMILE visat intresse.   Vården i siffror SKaPa´s kvalitetsindikatorer på Vården i siffror är nu uppdaterade med utfall från 2017. Ni kan själva ta del av indikatorerna på www.vardenisiffror.se. Observera att indikatorn Sjukdomsbehandling vid karies sträcker sig 6 månader in i nästkommande år. För 2016 är sista datumet 2017-05-31 och därför är senaste året som visas 2016 för den indikatorn. I dagsläget visas åldersgruppen 50 till 59 år för våra tre kvalitetsindikatorer. Sedan en tid tillbaka testar vi att visa åldersgrupper i 10-årsintervall. Vi hoppas på att detta ska kunna publiceras offentligt någon gång under våren.Vården i siffror har också utvecklat möjlighet att visa det som de kallar underliggande enheter. Det innebär för oss i tandvården att kliniknivån kommer att visas. Vi återkommer till er om denna funktion.Vi kommer under våren att lägga ut två nya kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. De är Sjukdomsbehandling vid parodontit och Andel approximalt kariesfria 19-åringar.   Rapportportalen Vi kommer under våren att prioritera och lägga till ett fåtal nya rapporter i rapportportalen. Den stora utmaningen under våren är att säkerställa månadsvis uppdatering av rapporterna. Det kommer förhoppningsvis att leda till det som är riktigt betydelsefullt – nämligen ökning av användandet av rapporterna.   Den nationella utmaningen Vid Användarmötet 2016 riktade Ewa Ericson en nationell utmaning till alla deltagare i SKaPa: det kan inte vara rimligt att så få som i medeltal knappt 20 procent av de patienter som har karies får sjukdomsbehandlande eller sjukdomsförebyggande behandling. Sveriges Folktandvårdsförening har ställt sig bakom utmaningen och satt ett nationellt mål för 2018. När SKaPa gör en uppföljning som sträcker sig fram till och med andra halvåret 2017 ser vi att många folktandvårdsorganisationer har en positiv trend. Det måste vi betrakta som glädjande och fortsättning följer.   Årsrapport 2017 Arbetet med årsrapporten är i full gång. Publicering är planerad till före midsommar. Se fram mot intressanta nyheter både i våra textkapitel och i redovisning av karies- och parodontitdata. Bland annat kommer en högaktuell information om ett internationellt konsensus vad gäller ny klassificering av parodontal sjukdom samt en beskrivning av PROMIS som är en helt ny metodik för att få information om patientens uppfattning av vårdens resultat. Dessutom kommer information om vad GDPR (General Data Protection Regulation) betyder för SKaPa samt flera nya rapporter och analyser.    Validering Användarmötet i november beslutade om en validering av 10 patienter i olika åldrar. Vi har påbörjat denna och i skrivande stund kommit ungefär halvvägs. Under cirka 2 timmar gör vi en validering av den information vi har i SKaPa mot journalen med avseende på karies- och parodontalt status på ytnivå. Vi kommer att redovisa resultatet på Användarmötet, men redan nu kan vi konstatera en mycket hög överensstämmelse mellan journalen och SKaPa´s databas.

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2017

  Årsrapport  2016 – vad nytt? Nu har vi lagt ut Årsrapport 2016 på vår webbplats (www.skapareg.se). Förutom att ett stort antal resultat redovisas både grafiskt och i tabeller så har vi ett antal nyheter. Några exempel på dessa är kariesindex för barn och unga, ettårs-överlevnad för rotbehandlingar, utveckling av parodontit över tid och en ny kvalitetsindikator för sjukdomsbehandling vid parodontit. En mycket glädjande nyhet att Folktandvården Halland nu är med och vi redovisar information från och med 2016. Av naturliga skäl kan vi därmed inte redovisa longitudinella resultat för Halland. Uppgifter om epidemiologi för barn och unga till tandhälsoregistret Socialstyrelsens förslag om insamling av vissa epidemiologiska mått till Tandhälsoregistret hanteras just nu på Socialdepartementet. Socialstyrelsen har föreslagit att SKaPas teknologi för insamling av data ska användas. Opus Vi har under våren och tidig höst fått testfiler från journalsystemet OPUS, som är ett stort journalsystem i den privata tandvården. I den offentliga tandvården används det av Folktandvården Region Gotland. Vår förhoppning är att anslutningen av just Folktandvården Gotland ska vara klar i god tid före årsskiftet. På den privata sidan väntar SMILE på att ansluta sig. Vi planerar därmed för att i nästa årsrapport kunna redovisa information från både Gotland och SMILE. Framtida kvalitetsregister Den långsiktiga modellen för organisering och finansiering av nationella kvalitetsregister är inte klar. För 2018 har vi dock lämnat en ansökan till Nationella kvalitetsregister och beslut kommer runt årsskiftet. Rapportportalen Antalet rapporter i portalen ökar. Nu finns 16 rapporter. Bland de senast tillkomna är kariesindex och överlevnad av rotbehandlingar. Alla klinikchefer/verksamhetschefer kan få åtkomst till portalen. Information om detta finns hos SKaPa och huvudkontaktpersonerna. SKaPas användarmöte Tisdag den 14 november äger årets användarmöte rum. Vi håller till på WTC, Stockholm. Inbjudan till två deltagare per organisation kommer inom kort.  

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2017

  Kvalitetsregistrens framtid Diskussionen om nationella kvalitetsregister och hur de ska organiseras och finansieras i framtiden fortsätter. För 2018 kommer det att bli en särskild lösning för finansieringen, hur det ska se ut långsiktigt är alltså inte klart. En projektgrupp har lämnat ett förslag och det kan du läsa om på www.kvalitetsregister.se. Det är väldigt tydligt att visionen är att kvalitetsregistren ska användas mer för forskning, uppföljning, lärande och inte minst vårdutveckling. Registren spelar roll för att uppnå övergripande mål om jämlik hälsa och effektiv resursanvändning. Samarbete SkaPa/Socialstyrelsen? Socialstyrelsen har i en promemoria till regeringen angående information om bland annat barn och unga och deras tandhälsa, angett att SKaPas sätt att fånga och överföra information från journalsystemen ska användas. Tanken är att via SKaPa överföra information om barn och unga till Socialstyrelsens Tandhälsoregister. När detta blir verklighet kommer kravet att alla som behandlar barn och unga måste ha journalsystem som klarar överföringen. En god gissning är att regeringen kommer att fatta beslut enligt Socialstyrelsens förslag.  Årsrapport 2016 Vårt arbete med Årsrapport 2016 är i full gång. Vi planerar publicering i slutet av september och det är tidigare än nånsin. Som vanligt kommer du att finna en del nyheter och du kan se fram mot läsvärda kapitel från våra gästskribenter som i år kommer från Praktikertjänst och Socialstyrelsen. Användarmöte 2017 Du har väl bokat tisdag 14 november för årets Användarmöte? Vi kommer att hålla till på World Trade Center i Stockholm och inbjudan till två deltagare per organisation kommer till er strax efter sommaren. Anslutningsläget. Den enda folktandvården som ännu inte är med är Gotland och som bekant beror det på att OPUS ännu inte är färdigutvecklat för att överföra information till SKaPa. Det arbetet pågår dock för fullt och allt tyder på att det ska kunna bli klart under hösten. Då kan Folktandvården Gotland, SMILE och mottagningar i privat tandvård som använder OPUS komma med. Från Praktikertjänst kommer fler och fler mottagningar med i samband med byte till journalsystemet FRENDA. PROM Ett angeläget utvecklingsområde för SKaPa är att hitta metoder för att mäta hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa före och efter en viss behandling, så kallat ”Patientrapporterade utfallsmått” eller ”Patient Reported Outcome Measures” (PROM). En referensgrupp inom SKaPa har sedan hösten 2012 arbetat med dessa frågor. Syftet med arbetet har varit att identifiera vad tandvården med hjälp av SKaPa ska fånga när det gäller PROM, på vilket sätt det kan ske, vilka behandlingsåtgärder som är prioriterade att utvärdera, vilka frågor som är lämpliga och hur urvalet av patienter till PROM-undersökningarna ska göras. Utifrån det arbetet har gruppen konstaterat att de sätt vi prövat för att distribuera en enkät, har gett en för låg svarsprocent. Däremot skulle en global munhälsofråga kunna användas då den nu införs i allt fler journalsystem. Detta ger en kostnadseffektiv insamling av egenupplevd tandhälsa som kan relateras till såväl grad av sjukdom som mot utförda terapier när frågan registreras longitudinellt. Viss lärdom kan ändå dras av de enkäter som gruppen använt. Många djupa fickor, liksom aktiv karies uppmätt som DS värden har en tydlig negativ påverkan på den självupplevda orala hälsan. Tydligt är också att frågorna behöver ställas vid två tillfällen, före och efter behandling. Slutligen bedömer vi att användande av moderna enkätteorier och moderna insamlingsmetoder är nödvändiga för att få maximalt utbyte av patienternas synpunkter på den vård de fått. Rapportportalen och Vården i Siffror. Just i skrivande stund har vi tio rapporter i rapportportalen och ungefär samtidigt som du läser detta har vi lagt ut tre till. Det är två rapporter som innehåller ett antal kariesindex och en rapport som visar användning av den i Nationella riktlinjer högt rankade åtgärden stegvis excavering. När det gäller kariesindikatorerna kommer ni att se att det finns skillnader i de siffror som SKaPa redovisar jämfört med de ni själva rapporterat till Socialstyrelsen. Vi räknar med att vi kommer att behöva göra valideringar under hösten och informera om vilka urvalskriterier vi använt för att få jämförbara siffror. Mer om detta kommer också under Användarmötet. När det gäller Vården i siffror så kommer vi under tidig höst att lägga ut fler kvalitetsindikatorer och även uppgradera befintliga indikatorer med alla åldersgrupper. Vårdutveckling Under 2015-2016 bedrev SKaPa nio vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Östergötland, Region Kalmar län, Praktikertjänst och Landstinget i Värmland. Projekten sammanfattades vid ett seminarium i februari 2017. Samtliga deltagare ansåg att man på respektive klinik hade noterat förbättringar i varierande grad. Man ansåg också att förändringsarbete är av stor betydelse för verksamheten. SKaPa stöttar kliniker och organisationer genom att erbjuda en modell för systematiskt förbättringsarbete. Med hjälp av specialanpassade SkaPa-rapporter ges klinikerna möjlighet att följa resultaten av sina förbättringsarbeten. Avsikten är åstadkomma varaktiga förbättringar på tandklinikerna men också att bistå med en arbetsmodell som är användbar i andra utvecklingssammanhang. Arbetsmodellen lotsar användarna från upplevda problem till implementering av konkreta förbättringar. Mätbara mål formuleras och utvärderas med hjälp av data från SkaPa. Under våren 2017 har SkaPa startat nya vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Halland och Region Kronoberg. Vi välkomnar folktandvårdsklinikerna Västra Vall, Söndrum, Falkenberg, Linné, Norr och Klostergatan. SKaPa ser fram emot ett givande samarbete

Läs mer