Archives

Odontologiska riksstämman i Göteborg

Seminarium ”Vårdutveckling med stöd av SKaPa” Verksamhetsutvecklare Per Hjalmarsson medverkar. kl 9.00-10.00 Sal G1

Läs mer

Odontologiska riksstämman i Göteborg

Seminarium ”Hur styr digitalisering utvecklingen och vice versa?” Registerhållare Lars Gahnberg medverkar. kl 14.00-15.30 Sal F1

Läs mer

Odontologiska riksstämman i Göteborg

Seminarium ”10 års digitalisering av tandvårdsstödet -vad har det betytt och vad kommer det att betyda?” Registerhållare Lars Gahnberg medverkar. kl 13.15-14.45 Sal F1

Läs mer

Årsrapport 2017

SKaPa publicerar nu en årsrapport för 2017. Bland nyheterna i årets rapport finns jämförelser mellan patienter med/utan abonnemangstandvård vad gäller sjukdomsbehandlande åtgärder, fyllningsåtgärder och kronterapi. I rapporten finns också flera läsvärda artiklar så som ”PROMIS-nytt system för patientrapporterade mått”, ”Oral hälsa i ett vidare perspektiv” och ”Ny klassificering av parodontala och peri-implantära sjukdomstillstånd”. Rapporten finns tillgänglig som PDF på webbplatsen under rubriken ”Resultat”./2018-09-19

Läs mer

Användarmöte

SKaPa användarmöte hålls 2018-11-13 i Göteborg. Inbjudan går ut till berörda deltagare

Läs mer

Avslutningsseminarium – Projekt systematiskt förbättringsarbete inom tandvården

Avslutningsseminarium för vårdutvecklingsprojekt bedrivna i samarbete med Region Halland och Region Kronoberg 2017-2018. Mötet äger rum i Halmstad. Inbjudan utsänd till berörda.

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2018

  Årsrapport 2017 Årsrapport för 2017 beräknas vara klar i mitten av september. Antalet patienter som SKaPas årsrapporter grundas på fortsätter att öka. 2017 år rapport baseras på 6.1 miljoner unika patienter. I takt med att allt fler av Praktikertjänst kliniker går över till FRENDA ökar rapporteringen från privata kliniker till SKaPa. 2017 rapporterade 101st FRENDA-kliniker in data till SKaPa. Som vanligt innehåller årsrapporten, förutom olika sammanställningar av data för karies, parodontit och periimplantit, även flera mycket läsvärda artiklar. I den kommande årsrapporten finner du artiklar om bl.a. GDPR, PROMIS, samhällsodontologi och en helt ny klassificering av parodontit och periimplantär sjukdom. Dessutom finns som vanligt den allra senaste kunskapen om karies och parodontit i texter av SkaPas odontologiskt sakkunniga, Prof Dan Ericson och Prof Jan Wennström. I årsrapport för 2017 kommer några nya rapporter att presenteras. Bland annat visas i en rapport fördelningen av olika åtgärder enligt TLVs åtgärdskoder och hur denna fördelning relaterar sig till referensprislistan. I en annan rapport visas utfall av olika åtgärder hos patienter med frisktandvård jämfört med utfallet hos patienter som inte har frisktandvård. En redovisning av överlevnad av kronor är också en intressant nyhet. Opus- Gotland och Smile Antalet tandvårdsorganisationer som rapporterar till SKaPa fortsätter att öka. Genom att information från OPUS nu kan tas emot har Folktandvården Gotland börjat leverera data till SKaPa. Därmed är landets samtliga folktandvårdsorganisationer nu anslutna. Det öppnar också upp för fler privata vårdgivare eftersom OPUS är ett av de större journalsystemen inom privattandvården. Närmast på tur för anslutning står Smile. Vårens validering Vi har under våren genomfört valideringar av data från samtliga Folktandvårdsorganisationer som levererat data till SKaPa under 2017. Praktikertjänst kommer vi genomföra en liknande validering med under hösten. För T4 och Carita ser vi mycket hög överensstämmelse (99%) mellan journalsystemet och de uppgifter vi har i SKaPa. För LCD har vi en lägre grad av överensstämmelse och vi har identifierat några problemområden som vi för en dialog med journalleverantören kring. Användarmöte Årets användarmöte kommer att hållas den 13/11 på Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, dagen i anslutning till årets odontologiska riksstämma. Vid användarmötet hoppas vi bl.a. kunna presentera underlag för odontologiskt bokslut och några nya sätt att presentera data från SkaPa. Odontologiska riksstämman Vid årets odontologiska riksstämma kommer SKaPa att medverka vid tre seminarier. Ett seminarium fokuserar på hur SKaPa kan hjälpa till vid vårdutveckling, ett andra seminarium ger spännande tankar om SKaPas roll i framtiden och det tredje seminariet tar upp vad digitaliseringen betytt för utveckling, utformning och uppföljning av tandvårdsstödet. Nationella Forskarskolan Den 17 maj genomförde Susanne Albrecht, (RC syd), Hans Östholm och Lars Gahnberg en forskarutbildningskurs om kvalitetsregister för nationella forskarskolan. Det blev en väldigt intressant och spännande dag där forskarskolans elever bidrog med flera kreativa tankar om hur data från SkaPa kan användas som stöd för odontologisk forskning. Vetenskapliga rådet Under våren har det skett förändringar i SKaPas vetenskapliga råd. Övertandläkare Inger von Bültzingslöwen har avslutat sitt uppdrag och professor Lars Gahnberg sitt uppdrag som ordförande. I hans ställe träder professor Dan Ericson in som ny ordförande. Rådet har fått två nya medlemmar genom docent Kristina Arnrup och odont dr. Ing-Mari Redmo Emanuelsson. GDPR- nyhetsbrev I slutet av maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. För kvalitetsregistret innebär detta inga större förändringar jämfört med tidigare. I samband med utskick av nyhetsbrev så anlitas ett system för nyhetsbrev som heter Mailchimp. I systemet finns en maillista lagrad med prenumeranternas personuppgifter (För- och efternamn, mailadress). Uppgifterna i maillistan härrör från tidigare intresseanmälningar och används enbart vid utskick av SKaPas nyhetsbrev. Då en kontakt upphör genom en avregistrering eller att mottagaren ändrat sin mailadress, stryks uppgifterna i maillistan. De personuppgifter vi har idag härrör från aktiv intresseanmälan antingen via webbplatsen http://www.skapareg.se/ eller genom personlig kontakt. I de fall man önskar avsluta prenumerationen görs det enkelt genom att använda länken längst ner i nyhetsbrevets förstasida unsubscribe from this listeller genom ett mail till skapa@liv.se

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2018

  Ny registerhållare för SKaPa Den sista december 2017 lämnade Hans Östholm sitt uppdrag som registerhållare för SKaPa. Hans har varit drivande i uppbyggnaden av SKaPa och registerhållare sedan den officiella starten, 1 januari 2007. Under Hans ledning har SKaPa utvecklats från en idé och vision till dagens unika databas med information från mer än 6 100 000 patienter! Hans är fortsatt engagerad i utvecklingen av SKaPa som ledamot i Verkställande utskottet (VU) och har framgent en nyckelroll i SKaPa´s förvaltning. Den 1 januari tillträdde Lars Gahnberg som ny registerhållare. Lars har medverkat under uppbyggnaden av SKaPa, först som medlem i en referensgrupp för utveckling (2006 – 2011) och därefter som ledamot i VU från 2011 samt ordförande i vetenskapliga rådet från 2014.    Anslutningsläge Från och med 2018 tar SKaPa emot information från Folktandvården Gotland. Det innebär att samtliga Folktandvårdsorganisationer nu är anslutna till SKaPa. Eftersom Folktandvården Gotland, liksom många privata vårdgivare, använder OPUS betyder detta att det nu finns goda förutsättningar för SKaPa att ansluta fler privata vårdgivare. Bland andra har den stora aktören SMILE visat intresse.   Vården i siffror SKaPa´s kvalitetsindikatorer på Vården i siffror är nu uppdaterade med utfall från 2017. Ni kan själva ta del av indikatorerna på www.vardenisiffror.se. Observera att indikatorn Sjukdomsbehandling vid karies sträcker sig 6 månader in i nästkommande år. För 2016 är sista datumet 2017-05-31 och därför är senaste året som visas 2016 för den indikatorn. I dagsläget visas åldersgruppen 50 till 59 år för våra tre kvalitetsindikatorer. Sedan en tid tillbaka testar vi att visa åldersgrupper i 10-årsintervall. Vi hoppas på att detta ska kunna publiceras offentligt någon gång under våren.Vården i siffror har också utvecklat möjlighet att visa det som de kallar underliggande enheter. Det innebär för oss i tandvården att kliniknivån kommer att visas. Vi återkommer till er om denna funktion.Vi kommer under våren att lägga ut två nya kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. De är Sjukdomsbehandling vid parodontit och Andel approximalt kariesfria 19-åringar.   Rapportportalen Vi kommer under våren att prioritera och lägga till ett fåtal nya rapporter i rapportportalen. Den stora utmaningen under våren är att säkerställa månadsvis uppdatering av rapporterna. Det kommer förhoppningsvis att leda till det som är riktigt betydelsefullt – nämligen ökning av användandet av rapporterna.   Den nationella utmaningen Vid Användarmötet 2016 riktade Ewa Ericson en nationell utmaning till alla deltagare i SKaPa: det kan inte vara rimligt att så få som i medeltal knappt 20 procent av de patienter som har karies får sjukdomsbehandlande eller sjukdomsförebyggande behandling. Sveriges Folktandvårdsförening har ställt sig bakom utmaningen och satt ett nationellt mål för 2018. När SKaPa gör en uppföljning som sträcker sig fram till och med andra halvåret 2017 ser vi att många folktandvårdsorganisationer har en positiv trend. Det måste vi betrakta som glädjande och fortsättning följer.   Årsrapport 2017 Arbetet med årsrapporten är i full gång. Publicering är planerad till före midsommar. Se fram mot intressanta nyheter både i våra textkapitel och i redovisning av karies- och parodontitdata. Bland annat kommer en högaktuell information om ett internationellt konsensus vad gäller ny klassificering av parodontal sjukdom samt en beskrivning av PROMIS som är en helt ny metodik för att få information om patientens uppfattning av vårdens resultat. Dessutom kommer information om vad GDPR (General Data Protection Regulation) betyder för SKaPa samt flera nya rapporter och analyser.    Validering Användarmötet i november beslutade om en validering av 10 patienter i olika åldrar. Vi har påbörjat denna och i skrivande stund kommit ungefär halvvägs. Under cirka 2 timmar gör vi en validering av den information vi har i SKaPa mot journalen med avseende på karies- och parodontalt status på ytnivå. Vi kommer att redovisa resultatet på Användarmötet, men redan nu kan vi konstatera en mycket hög överensstämmelse mellan journalen och SKaPa´s databas.

Läs mer

Rapportportalen uppdaterad

SKaPas rapportportal är nu uppdaterad och kan visa rapporter som sträcker sig fram till och med 2017.

Läs mer

Ny registerhållare

Professor Lars Gahnberg tillträdde 2018-01-01 tjänsten som registerhållare för SKaPa. Han är ordförande för styrgruppen och det verkställande utskottet.

Läs mer