Archives

Nyhetsbrev 1/2018

  Ny registerhållare för SKaPa Den sista december 2017 lämnade Hans Östholm sitt uppdrag som registerhållare för SKaPa. Hans har varit drivande i uppbyggnaden av SKaPa och registerhållare sedan den officiella starten, 1 januari 2007. Under Hans ledning har SKaPa utvecklats från en idé och vision till dagens unika databas med information från mer än 6 100 000 patienter! Hans är fortsatt engagerad i utvecklingen av SKaPa som ledamot i Verkställande utskottet (VU) och har framgent en nyckelroll i SKaPa´s förvaltning. Den 1 januari tillträdde Lars Gahnberg som ny registerhållare. Lars har medverkat under uppbyggnaden av SKaPa, först som medlem i en referensgrupp för utveckling (2006 – 2011) och därefter som ledamot i VU från 2011 samt ordförande i vetenskapliga rådet från 2014.    Anslutningsläge Från och med 2018 tar SKaPa emot information från Folktandvården Gotland. Det innebär att samtliga Folktandvårdsorganisationer nu är anslutna till SKaPa. Eftersom Folktandvården Gotland, liksom många privata vårdgivare, använder OPUS betyder detta att det nu finns goda förutsättningar för SKaPa att ansluta fler privata vårdgivare. Bland andra har den stora aktören SMILE visat intresse.   Vården i siffror SKaPa´s kvalitetsindikatorer på Vården i siffror är nu uppdaterade med utfall från 2017. Ni kan själva ta del av indikatorerna på www.vardenisiffror.se. Observera att indikatorn Sjukdomsbehandling vid karies sträcker sig 6 månader in i nästkommande år. För 2016 är sista datumet 2017-05-31 och därför är senaste året som visas 2016 för den indikatorn. I dagsläget visas åldersgruppen 50 till 59 år för våra tre kvalitetsindikatorer. Sedan en tid tillbaka testar vi att visa åldersgrupper i 10-årsintervall. Vi hoppas på att detta ska kunna publiceras offentligt någon gång under våren.Vården i siffror har också utvecklat möjlighet att visa det som de kallar underliggande enheter. Det innebär för oss i tandvården att kliniknivån kommer att visas. Vi återkommer till er om denna funktion.Vi kommer under våren att lägga ut två nya kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. De är Sjukdomsbehandling vid parodontit och Andel approximalt kariesfria 19-åringar.   Rapportportalen Vi kommer under våren att prioritera och lägga till ett fåtal nya rapporter i rapportportalen. Den stora utmaningen under våren är att säkerställa månadsvis uppdatering av rapporterna. Det kommer förhoppningsvis att leda till det som är riktigt betydelsefullt – nämligen ökning av användandet av rapporterna.   Den nationella utmaningen Vid Användarmötet 2016 riktade Ewa Ericson en nationell utmaning till alla deltagare i SKaPa: det kan inte vara rimligt att så få som i medeltal knappt 20 procent av de patienter som har karies får sjukdomsbehandlande eller sjukdomsförebyggande behandling. Sveriges Folktandvårdsförening har ställt sig bakom utmaningen och satt ett nationellt mål för 2018. När SKaPa gör en uppföljning som sträcker sig fram till och med andra halvåret 2017 ser vi att många folktandvårdsorganisationer har en positiv trend. Det måste vi betrakta som glädjande och fortsättning följer.   Årsrapport 2017 Arbetet med årsrapporten är i full gång. Publicering är planerad till före midsommar. Se fram mot intressanta nyheter både i våra textkapitel och i redovisning av karies- och parodontitdata. Bland annat kommer en högaktuell information om ett internationellt konsensus vad gäller ny klassificering av parodontal sjukdom samt en beskrivning av PROMIS som är en helt ny metodik för att få information om patientens uppfattning av vårdens resultat. Dessutom kommer information om vad GDPR (General Data Protection Regulation) betyder för SKaPa samt flera nya rapporter och analyser.    Validering Användarmötet i november beslutade om en validering av 10 patienter i olika åldrar. Vi har påbörjat denna och i skrivande stund kommit ungefär halvvägs. Under cirka 2 timmar gör vi en validering av den information vi har i SKaPa mot journalen med avseende på karies- och parodontalt status på ytnivå. Vi kommer att redovisa resultatet på Användarmötet, men redan nu kan vi konstatera en mycket hög överensstämmelse mellan journalen och SKaPa´s databas.

Läs mer

Möte referensgrupp

Möte för SKaPas referensgrupp sker 2018-03-05. Inbjudan har gått ut till berörda deltagare.

Läs mer

Rapportportalen uppdaterad

SKaPas rapportportal är nu uppdaterad och kan visa rapporter som sträcker sig fram till och med 2017.

Läs mer

Ny registerhållare

Professor Lars Gahnberg tillträdde 2018-01-01 tjänsten som registerhållare för SKaPa. Han är ordförande för styrgruppen och det verkställande utskottet och ingår i det vetenskapliga rådet.

Läs mer

Användarmöte

SKaPa användarmöte hålls 171114 på World Trade Center i Stockholm. Inbjudan sänds till berörda.

Läs mer

Nationell kvalitetsregisterkonferens

SKaPa representeras vid konferensen. Stockholm City Centre Conference

Läs mer

Nationellt PROM-seminarium

SKaPa representeras vid seminariet i Stockholm

Läs mer

Möte Verkställande utskottet

VU-möte 171026-27 i Göteborg

Läs mer

Seminarium – Praktikertjänst/SKaPa

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2017

  Årsrapport  2016 – vad nytt? Nu har vi lagt ut Årsrapport 2016 på vår webbplats (www.skapareg.se). Förutom att ett stort antal resultat redovisas både grafiskt och i tabeller så har vi ett antal nyheter. Några exempel på dessa är kariesindex för barn och unga, ettårs-överlevnad för rotbehandlingar, utveckling av parodontit över tid och en ny kvalitetsindikator för sjukdomsbehandling vid parodontit. En mycket glädjande nyhet att Folktandvården Halland nu är med och vi redovisar information från och med 2016. Av naturliga skäl kan vi därmed inte redovisa longitudinella resultat för Halland. Uppgifter om epidemiologi för barn och unga till tandhälsoregistret Socialstyrelsens förslag om insamling av vissa epidemiologiska mått till Tandhälsoregistret hanteras just nu på Socialdepartementet. Socialstyrelsen har föreslagit att SKaPas teknologi för insamling av data ska användas. Opus Vi har under våren och tidig höst fått testfiler från journalsystemet OPUS, som är ett stort journalsystem i den privata tandvården. I den offentliga tandvården används det av Folktandvården Region Gotland. Vår förhoppning är att anslutningen av just Folktandvården Gotland ska vara klar i god tid före årsskiftet. På den privata sidan väntar SMILE på att ansluta sig. Vi planerar därmed för att i nästa årsrapport kunna redovisa information från både Gotland och SMILE. Framtida kvalitetsregister Den långsiktiga modellen för organisering och finansiering av nationella kvalitetsregister är inte klar. För 2018 har vi dock lämnat en ansökan till Nationella kvalitetsregister och beslut kommer runt årsskiftet. Rapportportalen Antalet rapporter i portalen ökar. Nu finns 16 rapporter. Bland de senast tillkomna är kariesindex och överlevnad av rotbehandlingar. Alla klinikchefer/verksamhetschefer kan få åtkomst till portalen. Information om detta finns hos SKaPa och huvudkontaktpersonerna. SKaPas användarmöte Tisdag den 14 november äger årets användarmöte rum. Vi håller till på WTC, Stockholm. Inbjudan till två deltagare per organisation kommer inom kort.  

Läs mer