Nyhetsbrev 2/2016

Nyhetsbrev 2/2016

 

Inger von Bültzingslöwen tackar för sig

Tack för ett fantastiskt samarbete!

’Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling’ skrev en gång Oscar Wilde. Om man vänder på det Wilde skrev så låter det närmast självklart, att vi ska använda våra erfarenheter för att utveckla oss och vår verksamhet. Och för att våra erfarenheter i den kliniska verksamheten inte bara ska bygga på enskilda anekdoter behöver det vi utfört, våra resultat, systematiseras, mätas och jämföras över tid med våra egna och med andras resultat. Vi vet också att jämförelser bara kan bli meningsfulla om vi jämför samma saker och har samma mått på det vi vill jämföra.

Detta är några av tankarna som ligger till grund för tillkomsten av SKaPa. Det har varit mycket spännande att arbeta med kvalitetsregistret tillsammans med Hans Östholm, Jörgen Paulander, SKaPas övriga anställda och så många engagerade och erfarna kollegor runt om i landet som trott på och så generöst har givit av sin tid till SKaPa. När jag nu trappar ner och slutar min anställning i SKaPa vill jag tacka för ett fantastiskt roligt samarbete genom åren med er alla! Jag kommer att finnas kvar i SKaPas vetenskapliga kommitté och i en del andra odontologiska sammanhang.

/ Inger von Bültzingslöwen

Vården i siffror

SKaPa jobbar med att publicera ett antal indikatorer till den nationella jämförelsesiten www.vardenisiffror.se. Just nu befinner vi oss i testfas och kommer snart att kunna publicera indikatorvärden publikt.

De indikatorer SKaPa presenterar i första skedet är:

Sjukdomsbehandling vid karies

Andel patienter som har behandlats med restaurativ terapi på grund av karies och som också har fått sjukdomsförebyggande- och/eller sjukdomsbehandling inom sex månader före eller efter den restaurativa åtgärden.

Tandförlust orsakad av karies

Andel individer som har förlorat en eller flera tänder pga. karies

Tandförlust orsakad av parodontit

Andel individer som har fått en eller flera tänder extraherade pga. parodontit

Vårdutveckling steg 2

Sedan 2013 stöttar SKaPa i samverkan med Qulturum/Region Jönköpings län vårdutvecklingsprojekt inom deltagarorganisationerna. Detta sker dels med processtöd kring en arbetsmodell för systematiskt förbättringsarbete men också genom att bistå med registerdata, speciellt framtagna för de aktuella klinikerna.

SKaPa kommer att under perioden 2017-2018 bedriva projekt i två former:

Steg 1: SKaPa bistår tre organisationer med processtöd och registerdata. Detta riktar sig till organisationer som tidigare ej medverkat i vårdutvecklingsprojekt i SKaPas regi. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för vårdutveckling Steg 1.

Steg 2: SKaPa bistår tre organisationer med registerdata. Detta riktar sig till organisationer som tidigare medverkat i vårdutvecklingsprojekt och som därmed förväntas driva vårdutvecklingsprocesserna helt på egen hand.

PROM

SKaPa fortsätter sitt arbete med att lyfta fram vikten med att fånga patientens perspektiv på sjukdom och/eller behandling som ett viktigt komplement till kliniska data. Detta är väsentligt då sådan information kan:

  • ändra vår policy för behandling och resultera i ett kliniskt förbättringsarbete
  • ändra våra indikationer för vilken behandling som ska ges
  • hjälpa patienter vid beslut om vilken behandlingsåtgärd denne ska välja

Den arbetsgrupp som hanterar dessa frågor inför 2017 består av Ann-Christine Bolle, Kvalitetsansvarig Praktikertjänst Stockholm, Catarina Hägglin, övertandläkare Göteborg, Elisabeth Wärnberg-Gerdin, avdelningschef Socialstyrelsen, Gunnar Ekbäck, docent Örebro och Kajsa Abrahamsson, docent Göteborg. Inger von Bültzingslöwen, PhD Karlstad och Sigvard Åkerman, professor Malmö, har också varit drivande resurser ända fram till dags dato.

De slutsatser vi hitintills dragit är att enkätfrågor, oavsett metod, ger för låg svarsfrekvens för att användas generellt. De har gett, och kan fortsättningsvis ge ökad kunskap om de riktas mot små grupper patienter med stor problematik. På sikt ser vi möjligheten att gå mot en databas med många frågor (Item banking) som en spännande utveckling.

Som komplement till det utvecklingsspåret ser vi insamling av svaren på en enstaka munhälsofråga som en utveckling i närtid. Det ger oss i så fall möjlighet att få en bred bild av patientens upplevda effekt av våra olika behandlingar. Inför 2017 eller 2018 skulle vi kunna samla i svaren på de frågor som redan finns och ställs av majoriteten behandlare hos flertalet landsting. Svaren kan man sedan jämföra mellan grupper med olika sjukdomsbild och mellan grupper som fått olika behandlingar osv.

SKaPas användarmöte 2016-11-15

Årets Användarmöte samlade ca 40 deltagare från Norrbotten till Skåne. Från SKaPas sida är vi mycket nöjda med det stora engagemang vi möter. En av Användarmötets viktiga uppgifter är att indikera riktning för framtida utveckling. Under ett grupparbete på förmiddagen diskuterades och prioriterades rapporter till SKaPas rapportportal och vi har därmed en bild på hur vi prioriterar det arbetet. Eftermiddagen diskuterade vi graden av överensstämmelse mellan rapporteringen till Socialstyrelsen om tandhälsan i barn- och ungdomstandvården och motsvarande information i SKaPa. Vi har ett stort behov av validering av dessa uppgifter och vi har redan inlett det med Folktandvården Örebro och Folktandvården Kalmar. Avslutningsvis riktade Ewa Ericson, Folktandvården Skåne, en utmaning till oss alla. Titta på tabell 10 (sjukdomsbehandling vid karies) i Årsrapport 2015 och jobba med ert förbättringsarbete och låt oss följa upp detta nästa år!

Anslutningsläget

Region Halland levererar nu data till SKaPa för 2016 och håller på att validera dessa i test. När valideringen är klar och några mindre frågetecken uträtade så läses data in i produktionsmiljö. Folktandvården i Halland har 27 kliniker, varav 20 är tillhör allmäntandvård och 7 specialisttandvård. De använder Carita som journalsystem.

Vi ser fram emot att i nästa årsrapport kunna redovisa även Region Hallands resultat!

Seminarium vid Odontologiska riksstämman 2016-11-17

Seminariet ”Jämförelser tar död på myter” samlade ca 75 intressenter. De fick ta del av ett antal korta föreläsningar med fokus på förbättringsarbete med hjälp av registerdata. Ett viktigt budskap från seminariet blev att ödmjukhet och modet att utmana både sig själv och andra för att utveckla verksamheten är viktiga förutsättningar. Vi behöver ta vara på de goda exemplen och lära av varandra. Resultatmätningar och jämförelser krävs för vårdutveckling.

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>