Nyhetsbrev 1/2016

Nyhetsbrev 1/2016

 

Årsrapport 2015
SKaPa har tillsammans med deltagarorganisationer och journalleverantörer under flera månader arbetat intensivt med en omladdning av data. Arbetet har berört alla deltagande folktandvårdsorganisationer. Det har rört sig om omfattande insatser vars syfte är att ytterligare förbättra kvalitén på indata. Resultatet av arbetet kommer att synas i kommande årsrapport som färdigställs till hösten. Vi kommer där se en del nya rapporter bland annat kariesutveckling i förhållande till aktuell riskbedömning. SKaPa tackar berörda deltagarorganisationer och journalleverantörer för arbetet med omladdningarna.

SKaPas rapportportal
SKaPas rapportportal är sedan årsskiftet i drift. Så här har långt har tandvårdschefer, vårdutvecklare, huvudkontaktpersoner och ett antal klinikchefer fått tillgång till portalen. Portalen kommer succesivt utvecklas vad gäller tillgängliga rapporter. Idag erbjuds nedanstående rapporter:
G06: Tid mellan de senaste två undersökningarna av vuxna patienter
G07: Ålder vid första undersökningen
G08: Orsaker till tandextraktion hos vuxna patienter
G14: Antal besök av barn och vuxna patienter hos tandläkare eller tandhygienist
G99: Statistikrapport för egenkontroll på organisationsnivå 2013-2015
G01: Åldersfördelning av revisionspatienter
G13: Longitudinell uppföljning av fyllningsöverlevnad på ytnivå
P01: Andel vuxna patienter med parodontalt status
P04: Andel vuxna patienter med parodontal sjukdom
P05: Utförd behandling vid diagnos parodontit hos vuxna

Registerforskning i SKaPa
SKaPa innehåller nu så mycket information om tandhälsa hos stora grupper av patienter databasen utgör en viktig källa för forskning.
I 4 och 5 § 7 kap patientdatalagen (SFS 2008:355) anges att personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra vårdens kvalitet. Uppgifter i kvalitetsregistren får också behandlas för forskning inom hälso- och sjukvården.
SKaPa har därför tillskapat ett vetenskapligt råd som bedömer ansökningar från forskare om att få ut data från registret. Registerhållaren, Hans Östholm, med stöd av SKaPas styrgrupp och utlåtande från det vetenskapliga rådet, beslutar om utlämnande. Forskningsprojekt ska ha en godkänd etikprövning från etikprövningsnämnd.
På SKaPas hemsida (www.skapareg.se) finns ytterligare information om bestämmelser för att få ut avidentifierade registerdata ur SKaPa. Där finns också en ansökningsblankett som fylls i och adresseras till SKaPa Center, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad. Innan en formell ansökan görs är det lämpligt att ta kontakt med någon av deltagarna i det vetenskapliga rådet.
Deltagarna i vetenskapliga rådet är professorerna Jan Wennström, Dan Ericson, Mats Lundström, Lars Gahnberg och universitetslektor Inger von Bültzingslöwen. För kontaktuppgifter, se SKaPas hemsida.

Nationell kvalitetsregisterdag
SKaPa medverkade 2016-04-12 vid årets Nationella Kvalitetsregisterkonferens på två sätt. Dels med en poster, som beskrev vår modell för vårdutveckling, dels genom att medverka i ett seminarium ”Register bidrar med unika mervärden i förbättringsarbeten”. Vi kunde där dela med oss av de erfarenheter vi gjort kring vårdutveckling. Konferensen syftade till att bidra till erfarenhetsutbyte och vände sig till kvalitetsregister, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, utvecklare och akademi.

Vårdutveckling med hjälp av registerdata
Ett av SKaPas viktigaste syften är tandvården för att förbättra vårdens kvalitet och behandlingsresultat. SKaPa bedriver sedan 2015 vårdutvecklingsprojekt i samarbete med tre folktandvårdsorganisationer och Praktikertjänst. Nio tandkliniker medverkar med klinikspecifika projekt. Projekten handlar om karies, parodontit, erosioner och riskbedömningar. Projekten berör diagnostik, behandling och stödprocesser.
Projekten beräknas pågå under 2015-2016 och kommer att sammanfattas i början av 2017.

Vården i siffror
Under hösten 2015 öppnades en ny websida, www.vardenisiffror.se. Den innehåller en mängd mått och resultat från hälso- och sjukvård och den underliggande informationen kommer från vården och olika kvalitetsregister. Inom SKaPa pågår nu ett arbete för att publicera fyra kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa ökad transparens och diskussion kring kvalitet och utveckling. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till förbättringsarbete i tandvården. De fyra kvalitetsindikatorerna är: kariesfrihet approximalt hos 19-åringar, sjukdomsbehandling vid karies, tandförluster orsakade av karies och tandförluster orsakade av parodontit.

SKaPas användarmöte
SKaPas årliga användarmöte genomför vi som vanligt i anslutning till den Odontologiska riksstämman, tisdagen 2016-11-15 i Stockholm. Vi återkommer med inbjudan. Lokal meddelas senare.

Odontologiska riksstämman 2016
Den odontologiska riksstämman äger i år rum i Stockholm 2016-11-16 – 2016-11-18. SKaPa kommer då att medverka i ett seminarium i samarbete med Praktikertjänst, Svensk Folktandvårdsförening och Svensk Samhällsodontologisk förening. Boka redan nu in seminariet ”Jämförelser tar död på myterna”, på torsdag 10.30 – 12.00!

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>