Om SKaPa

Kort om SKaPa

Fakta

De grundläggande syftena med SKaPa är att förbättra och utveckla vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl sjukdomsförebyggande som sjukdomsbehandlande åtgärder avseende tandsjukdomarna karies och parodontit. SKaPa ska också bidra till vårdutveckling inom tandvården, stödja vidareutveckling av nationella riktlinjer och ge underlag för forskning.
Det är en förkortning av Svenskt Kvalitetsregister för Karies och Parodontit, vilket är ett nationellt register för tandvården.
Det finns en bred uppslutning för SKaPa inom såväl privat som offentligt bedriven tandvård i Sverige. Region Värmland har det centrala personuppgiftsansvaret för SKaPa. Registret finansieras, i likhet med andra kvalitetsregister, av Nationella Kvalitetsregister via SKR.
Kontakta SKaPa via
E-post: skapa@regionvarmland.se
Telefon: 010-831 50 00
Internet: www.skapareg.se
Kontakta SKaPa via e-post  så får du mer information.

Hur berörs jag av SKaPa …

… om jag arbetar som anställd tandläkare, tandhygienist eller tandsköterska
eller driver enskild firma?

Om den verksamhet du arbetar i är ansluten till SKaPa kommer vissa basdata och uppgifter om diagnoser och utförda åtgärder rörande de patienter du behandlar att skickas till SKaPa via digital överföring. Du kommer inte att behöva vidta några särskilda åtgärder för att det skall ske. Uppgifterna om enskilda patienter är skyddade av sekretess.

Du kommer att kunna ta del av olika rapporter som utgör grund för kvalitetsförbättring
och verksamhetsutveckling.

… om jag leder folktandvårdsverksamhet som tjänsteman eller politiker eller
driver vårdbolag?

SKaPa ger dig, genom den systematiskt inhämtade informationen, övergripande information om verksamheten. Det standardiserade förfarandet ger också möjlighet till olika typer av uppföljningar och jämförelser.

… om jag är patient?

De kliniker som deltar i SKaPa får kontinuerligt sammanställningar över patientarbetet
avseende karies (hål i tänderna) och parodontit (tandlossning). Det innebär att den enskilde patienten kan känna en trygghet i att behandlaren är beredd att jämföra sina behandlingsresultat med andras och är beredd att utveckla sina metoder för att kunna ge en bättre vård.

De behandlare som deltar kan snabbare ta till sig framgångsrika metoder och dela med sig av resultat till andra. Data rörande enskild patient är sekretesskyddade.

Patienter som ej önskar delta med sina patientuppgifter i registret har rätt att avstå/få sina uppgifter avlägsnade. Patienten skall ges möjlighet att ta del av information om registrering i registret. Särskild patientinformation finns hos behandlare som deltar i registret eller direkt från SKaPas hemsida. Information kan också fås från personuppgiftsombud, se vidare under Integritet o Sekretess

… om jag som intresserad allmänhet vill ta del av resultat?

Årsrapporterna, som är offentliga, innehåller intressant information om svensk tandvård. Du kan ta del av uppgifter om tandhälsan i ditt närområde och på det nationella planet.  http://www.skapareg.se/resultat/ Analyser kommer att bidra till utvärdering av vilka metoder som ger bäst tandhälsa och bäst behandlingsresultat av karies och parodontit.

SKaPa ska bidra till att:

icon6
förbättra vårdens kvalitet
icon3
säkerställa efterlevnad på de områden där det finns evidensbaserad kunskap
icon3
synliggöra kvalitetsbrister, kunskapsluckor och olikheter i vårdinriktning
icon6
påverka utvecklingen mot samsyn och enhetlig vårdinriktning
icon6
stödja utvecklingen av nationella riktlinjer/evidensbaserad behandling
icon6
innebära incitament till noggrannare undersökningar och vårddokumentation.kunskapsluckor och olikheter i vårdinriktning