Nyhetsbrev 2/2015

Nyhetsbrev 2/2015

 

Rapportportalen snart i drift!

SKaPa är i full gång med att sätta en ny rapportportal i drift. I en Sharepointvy kommer behöriga användare att kunna se ett urval av rapporter. SKaPa kommer kontinuerligt att arbeta med att tillföra nya rapporter till portalen med förhoppningen att användarna ska kunna få användbara resultat för jämförelser och vårdutveckling. Inloggning sker via HSA-id vilket lagras på användarens SITHS-kort. Användaren loggar in via SKaPas webbsida under rubriken ”Resultat”. Där finns en manual som beskriver hur man går till väga. SKaPa kommer till en början ansluta deltagarorganisationernas huvudkontaktpersoner och ett par ytterligare personer per deltagarorganisation. Därefter ges successivt klinikchefer och motsvarande åtkomst. Den information som visas är behörighetsstyrd.

 

Välbesökt användarmöte i Göteborg

Onsdagen den 11 november hölls SKaPas årliga användarmöte. Som vanligt hölls mötet i anslutning till den Odontologiska riksstämman. Alla deltagande organisationer var representerade och det blev ett fint tillfälle för SKaPa, användare och journalleverantörer att diskutera gemensamma frågor. SKaPa kunde presentera den färska årsrapporten för 2014 där flera nya intressanta rapporter har publicerats. Deltagarna fick höra rapporter om PROM (Patient Reported Outcome Measures). Vidare fick deltagarna höra om de pågående vårdutvecklingsprojekt som SKaPa i samarbete med Qulturum, Region Jönköpings län och Registercentrum SydOst, bedriver med Praktikertjänst, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar. Det gavs tillfälle att i grupparbetsform diskutera viktiga utvecklingsfrågor för kvalitetsregistret. Dokumentation kring avstannad karies, rotytekaries och erosioner, är exempel på frågor som diskuterades.

Nästa användarmöte planeras hållas tisdagen 15 november 2016 i Stockholm.

Årsrapport 2014 finns på vår webbplats www.skapareg.se under ”Resultat”.

 

PROM i tandvården

Sedan några år tillbaka är ”Patient reported outcome measures” (PROM) ett viktigt inslag i rapportering från kvalitetsregister. I SKaPa har en expertgrupp arbetat med att testa frågor, frågeformulär m.m. sedan några år tillbaka. Resultaten av dessa försök kan sammanfattas på följande sätt.

  • Enkäter till medelålders och yngre grupper i tandvården har oacceptabelt stora bortfall oavsett om enkäten sänds ut i vanlig brevförsändelse eller via SMS
  • Den genomsnittliga patienten i tandvården är inte medveten om eller besvärad av lättare sjukdomssymtom gällande karies eller parodontit
  • Patienter med många djupa fickor eller patienter med många nya kariesangrepp upplever en tydligt försämrad oral hälsorelaterad livskvalité
  • En global (enstaka övergripande) munhälsofråga kan användas som ett generellt mått på patientens orala hälsa
  • En enkät med mer specifika frågor kan användas till patienter med omfattande karies- eller parodsjukdom eller patienter som genomgår stora orala behandlingar

Den expertgrupp som har arbetat med dessa frågor är Inger von Bültzingslöwen, universitetslektor Karlstad och Göteborg, Elisabeth Wärnberg-Gerdin, avdelningschef Socialstyrelsen, Catarina Hägglin, övertandläkare Göteborg, Kajsa Abrahamsson, docent Göteborg, Gunnar Ekbäck, docent Örebro, Sigvard Åkerman, professor Malmö och Ann-Christine Larsson-Bolle, kvalitetsansvarig Praktikertjänst Stockholm.

En uppföljning till patienter som våren 2015 fick en enkät görs under januari/februari 2016.

 

Öppna jämförelser – Vården i siffror

I framtiden behöver svensk tandvård, med SKaPa som en av flera datakällor, diskutera vilka kvalitetsindikatorer som kan ligga till grund för så kallade öppna jämförelser. Öppna jämförelser blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera till analyser av verksamheten, att lära av varandra och att främja kvalitet och vårdutveckling.

På webbplatsen www.vardenisiffror.se samlas nu aktuella och kvalitetssäkrade data från olika källor på ett och samma ställe. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror utgöra underlag för en dialog om kvalitet och förbättringsarbete på olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror vänder sig till alla som är intresserade av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får. SKaPa kommer att vara aktiv i en utveckling för att också information om tandvården ska kunna presenteras på Vården i siffror.

 

Halland ansluter sig till SKaPa – och snart är alla Sveriges folktandvårdsorganisationer med!

Den 8 december hölls ett anslutningsmöte för SKaPas färskaste deltagare. Folktandvården i Region Halland håller på att införa patientjournalsystemet Carita och kommer att leverera information till SKaPa med start i början på 2016. SKaPa hälsar Folktandvården i Region Halland välkomna!

 

Journalsystemet Opus kommer att kunna leverera data till SKaPa

Patientjournalsystemet Opus har under hösten levererat testfiler till SKaPa för validering. Arbetet går stadigt framåt och vi ser fram emot att kunna erbjuda anslutning av Opuskliniker. Detta kommer att innebära att privattandvårdens representation kommer att kunna öka väsentligt.

När funktionaliteten för Opus patientjournalsystem är fullt utvecklad, kommer också Folktandvården Region Gotland att leverera information till SKaPa. Sverigekartan blir då komplett när det gäller folktandvårdsorganisationerna.

 

Omladdning – ett omfattande arbete under våren

Tandvårdens journalsystem utvecklas kontinuerligt och SKaPa har en god samverkan med journalsystemleverantörerna. CareStreamDental (T4) och Tieto (Life Care Dental) har under senare tid gjort viktiga förändringar i sitt överföringsprogram från datajournalerna till SKaPa. Detta kommer att kräva en total omladdning av data för de deltagarorganisationer som använder systemen T4 och Life Care Dental. SKaPa kommer att höra av sig till deltagarorganisationerna kring ett tidsschema. Avsikten är att arbetet ska vara slutfört i god tid innan arbetet med årsrapport 2015 startar. Omladdningen innebär att vi får högre informationskvalitet och därmed bättre rapporter till våra användare.

 

Registerforskning räddas i ny lag

I Läkartidningen (Läkartidningen 2015;112:DUR3) rapporteras att Europas medicinska forskare kan fortsätta bedriva registerbaserade studier.

När EU-parlamentet 2014 presenterade sin lista med ändringar i det förslag till ny dataskyddsförordning som EU-kommissionen lagt fram oroades det medicinska forskarsamhället. Orsaken var att man ville införa krav på nytt samtycke från individen varje gång registerdata ska används i en ny studie. Förutom det praktiskt omöjliga i att varje gång inhämta samtycke från alla de hundratusentals personer som kan ingå i ett stort forskningsregister, menade många att kravet riskerade att leda till skeva resultat.

Många har engagerat sig för att förmå EU:s lagstiftare att inte fatta ett beslut som slår undan benen för registerforskningen. I sluttexten till lagförslaget erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data, och det slås fast att deltagare ske kunna ge ett bredare samtycke vid insamling av data till ändamål som inte kan specificeras i förväg, vilket ju är typiskt för registerforskning.

Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 och träda i kraft 2018.

(http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/12/Registerforskningen-raddas-i-ny-lag/)

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>