Archives

SKaPas Årsrapport 2021

SKaPa publicerar nu årsrapporten för 2021 – Intressant läsning som bland annat  presenterar sambandet mellan vissa levnadsvanor och munhälsa. Länk till SKaPas årsrapport 2021

Läs mer

Ny forskning kring eventuellt samband mellan djupa parodontala fickor och demens

  En vetenskaplig  kohortstudie har  sökt incidensen för demens hos patienter med eller utan fördjupade tandköttsfickor. Studien har skett med stöd av bl.a. SKaPa  Här kan du läsa mera

Läs mer

Höjd certifieringsnivå för SKaPa

SKR- Sveriges Kommuner och Regioner har nyligen höjt SKaPas certifieringsnivå till den högsta graden. (1)  Det innebär att SKaPa nu uppfyller den långa rad kriterier som är förknippade med denna nivå.  Certifieringsnivåerna omprövas årligen och styr tilldelningen av medel.

Läs mer

Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

En studie har publicerats där man belyser arbetsmiljöns påverkan på kvaliteten hos tandfyllningar. Studien har skett med stöd av data från SKaPa. Följ länken för att läsa mer Skapa – Vetenskapliga publikationer (skapareg.se)

Läs mer

Publikationer

Två nya vetenskapliga publikationer finns nu att läsa via webbsidan ”Treatment outcome of  stepwise caries removal in Sweden – a retrospective registry study” ”Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre” Länk till vidare läsning

Läs mer

Forskning med SKaPa i fokus

Under sommaren har en vetenskaplig studie publicerats vilken granskat trovärdigheten vad gäller SKaPas kariesrelaterade data för 6- och 12-år. SKaPas data visar sig vara valida och  kvalitetsregistret bedöms ha hög trovärdighet  som underlag för registerbaserad forskning. Länk till vidare läsning  

Läs mer

SKaPas Årsrapport 2020

SKaPa publicerar nu årsrapporten för 2020 – ett år som för tandvården liksom samhället i övrigt präglats av den pågående pandemin covid-19 Länk till SKaPas årsrapport 2020

Läs mer

Vårdutveckling med stöd av SKaPa

Under våren har de pågående vårdutvecklingsprojekten tillsammans med Region Östergötland och Region Kronoberg avslutats. SKaPa planerar nu för en kommande omgång med vårdutvecklingsprojekt. Denna gång tillsammans med fem kliniker från Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Halland

Läs mer

Referensgrupp

Läs mer

ANvändarmöte

Läs mer