Archives

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

VU-möte (22-0816 – 22-08-17)

Läs mer

Möte – Vetenskapliga rådet

Läs mer

VU-möte

Läs mer

Styrgruppsmöte

Läs mer

Höjd certifieringsnivå för SKaPa

SKR- Sveriges Kommuner och Regioner har nyligen höjt SKaPas certifieringsnivå till den högsta graden. (1)  Det innebär att SKaPa nu uppfyller den långa rad kriterier som är förknippade med denna nivå.  Certifieringsnivåerna omprövas årligen och styr tilldelningen av medel.

Läs mer

Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

En studie har publicerats där man belyser arbetsmiljöns påverkan på kvaliteten hos tandfyllningar. Studien har skett med stöd av data från SKaPa. Följ länken för att läsa mer Skapa – Vetenskapliga publikationer (skapareg.se)

Läs mer

Publikationer

Två nya vetenskapliga publikationer finns nu att läsa via webbsidan ”Treatment outcome of  stepwise caries removal in Sweden – a retrospective registry study” ”Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre” Länk till vidare läsning

Läs mer

Forskning med SKaPa i fokus

Under sommaren har en vetenskaplig studie publicerats vilken granskat trovärdigheten vad gäller SKaPas kariesrelaterade data för 6- och 12-år. SKaPas data visar sig vara valida och  kvalitetsregistret bedöms ha hög trovärdighet  som underlag för registerbaserad forskning. Länk till vidare läsning  

Läs mer