Nyhetsbrev 1/2017

Nyhetsbrev 1/2017

 

Kvalitetsregistrens framtid

Diskussionen om nationella kvalitetsregister och hur de ska organiseras och finansieras i framtiden fortsätter. För 2018 kommer det att bli en särskild lösning för finansieringen, hur det ska se ut långsiktigt är alltså inte klart. En projektgrupp har lämnat ett förslag och det kan du läsa om på www.kvalitetsregister.se. Det är väldigt tydligt att visionen är att kvalitetsregistren ska användas mer för forskning, uppföljning, lärande och inte minst vårdutveckling. Registren spelar roll för att uppnå övergripande mål om jämlik hälsa och effektiv resursanvändning.

Samarbete SkaPa/Socialstyrelsen?

Socialstyrelsen har i en promemoria till regeringen angående information om bland annat barn och unga och deras tandhälsa, angett att SKaPas sätt att fånga och överföra information från journalsystemen ska användas. Tanken är att via SKaPa överföra information om barn och unga till Socialstyrelsens Tandhälsoregister. När detta blir verklighet kommer kravet att alla som behandlar barn och unga måste ha journalsystem som klarar överföringen. En god gissning är att regeringen kommer att fatta beslut enligt Socialstyrelsens förslag. 

Årsrapport 2016

Vårt arbete med Årsrapport 2016 är i full gång. Vi planerar publicering i slutet av september och det är tidigare än nånsin. Som vanligt kommer du att finna en del nyheter och du kan se fram mot läsvärda kapitel från våra gästskribenter som i år kommer från Praktikertjänst och Socialstyrelsen.

Användarmöte 2017

Du har väl bokat tisdag 14 november för årets Användarmöte? Vi kommer att hålla till på World Trade Center i Stockholm och inbjudan till två deltagare per organisation kommer till er strax efter sommaren.

Anslutningsläget.

Den enda folktandvården som ännu inte är med är Gotland och som bekant beror det på att OPUS ännu inte är färdigutvecklat för att överföra information till SKaPa. Det arbetet pågår dock för fullt och allt tyder på att det ska kunna bli klart under hösten. Då kan Folktandvården Gotland, SMILE och mottagningar i privat tandvård som använder OPUS komma med. Från Praktikertjänst kommer fler och fler mottagningar med i samband med byte till journalsystemet FRENDA.

PROM

Ett angeläget utvecklingsområde för SKaPa är att hitta metoder för att mäta hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa före och efter en viss behandling, så kallat ”Patientrapporterade utfallsmått” eller ”Patient Reported Outcome Measures” (PROM).

En referensgrupp inom SKaPa har sedan hösten 2012 arbetat med dessa frågor. Syftet med arbetet har varit att identifiera vad tandvården med hjälp av SKaPa ska fånga när det gäller PROM, på vilket sätt det kan ske, vilka behandlingsåtgärder som är prioriterade att utvärdera, vilka frågor som är lämpliga och hur urvalet av patienter till PROM-undersökningarna ska göras.

Utifrån det arbetet har gruppen konstaterat att de sätt vi prövat för att distribuera en enkät, har gett en för låg svarsprocent. Däremot skulle en global munhälsofråga kunna användas då den nu införs i allt fler journalsystem. Detta ger en kostnadseffektiv insamling av egenupplevd tandhälsa som kan relateras till såväl grad av sjukdom som mot utförda terapier när frågan registreras longitudinellt.

Viss lärdom kan ändå dras av de enkäter som gruppen använt. Många djupa fickor, liksom aktiv karies uppmätt som DS värden har en tydlig negativ påverkan på den självupplevda orala hälsan. Tydligt är också att frågorna behöver ställas vid två tillfällen, före och efter behandling. Slutligen bedömer vi att användande av moderna enkätteorier och moderna insamlingsmetoder är nödvändiga för att få maximalt utbyte av patienternas synpunkter på den vård de fått.

Rapportportalen och Vården i Siffror.

Just i skrivande stund har vi tio rapporter i rapportportalen och ungefär samtidigt som du läser detta har vi lagt ut tre till. Det är två rapporter som innehåller ett antal kariesindex och en rapport som visar användning av den i Nationella riktlinjer högt rankade åtgärden stegvis excavering. När det gäller kariesindikatorerna kommer ni att se att det finns skillnader i de siffror som SKaPa redovisar jämfört med de ni själva rapporterat till Socialstyrelsen. Vi räknar med att vi kommer att behöva göra valideringar under hösten och informera om vilka urvalskriterier vi använt för att få jämförbara siffror. Mer om detta kommer också under Användarmötet.

När det gäller Vården i siffror så kommer vi under tidig höst att lägga ut fler kvalitetsindikatorer och även uppgradera befintliga indikatorer med alla åldersgrupper.

Vårdutveckling

Under 2015-2016 bedrev SKaPa nio vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Östergötland, Region Kalmar län, Praktikertjänst och Landstinget i Värmland. Projekten sammanfattades vid ett seminarium i februari 2017. Samtliga deltagare ansåg att man på respektive klinik hade noterat förbättringar i varierande grad. Man ansåg också att förändringsarbete är av stor betydelse för verksamheten.

SKaPa stöttar kliniker och organisationer genom att erbjuda en modell för systematiskt förbättringsarbete. Med hjälp av specialanpassade SkaPa-rapporter ges klinikerna möjlighet att följa resultaten av sina förbättringsarbeten. Avsikten är åstadkomma varaktiga förbättringar på tandklinikerna men också att bistå med en arbetsmodell som är användbar i andra utvecklingssammanhang. Arbetsmodellen lotsar användarna från upplevda problem till implementering av konkreta förbättringar. Mätbara mål formuleras och utvärderas med hjälp av data från SkaPa.

Under våren 2017 har SkaPa startat nya vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Halland och Region Kronoberg. Vi välkomnar folktandvårdsklinikerna Västra Vall, Söndrum, Falkenberg, Linné, Norr och Klostergatan. SKaPa ser fram emot ett givande samarbete

Leave a reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>