Vårdutvecklingsprojekt 2019-2021

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2021

SKaPa bedrev under perioden 2019-2021 vårdutvecklingsprojekt tillsammans med Region Östergötland och Region Kronoberg. SKaPa stöttade deltagande organisationer och kliniker med metodstöd och rapporter i syfte att stimulera vårdutveckling inom tandvården. Deltagande kliniker kan under projektets gång ta del av varandras arbete genom inloggning på denna webbplats.
Folktandvården Alvesta / Region Kronoberg

Vid tandkliniken hade man under en tid haft hög personalomsättning och ibland även svårigheter att rekrytera inom alla yrkesgrupper. Det medförde försenade kallelser till revisionsundersökning för vuxna patienter. En idé var att att i samband med de kariesaktiva patienterna besök, försöka ge dem bättre förutsättningar att bemästra sin kariessituation, vilket skedde genom att:

* I ökad omfattning förskriva fluoridprodukter på recept

* I samband med reparativ åtgärd även erbjuda sjukdomsförebyggande åtgärder

* Framställa ett för regionen nytt informationsmaterial kring kariessjukdomen

* Införa en mer strukturerad form av daganteckningar där anamnesen blev fylligare samt att

* Kalibrera klinikens medarbetare kring riskbedömning.

Man har vid kliniken uppskattat att på detta sätt kunnat arbeta med kvalitetsarbete.

Folktandvården Ljungby lasarett / Region Kronoberg

Vid kliniken kände man ett behov av att arbeta mer strukturerat med patienter med tandlossning. Man tyckte sig bland annat se ett behov av att förbättra diagnostiken och att förse patienterna med en tydligare terapiplaner. Kliniken valde följande förbättringsområden:

* Införa de nya klassificeringarna för tandlossningssjukdomar och att kalibrera sig vad gäller bedömningar. Aktuell diagnos skulle finnas tydligt angiven i daganteckningarna.

* Utföra fickdjupsmätning i ökad omfattning

* Formulera terapiplaner där behandlingsgången förtydligades

* Förbättra röntgenunderlaget för patienter med tandlossning.

Under projektets gång har man på kliniken förbättrat diagnostik och terapiplaner. Man hade även uppskattat att kunna lägga tid på att  bland behandlarna kunna diskutera behandlingsgången för patienter med tandlossning.

Folktandvården Ekholmen / Region Östergötland

Vid Folktandvården Ekholmen upplevde man förbättringsbehov kring klinikens rutiner vad gäller kallelser och utvärdering av patienter med tandlossning. Efter en kartläggning av rutinerna så valde man att arbeta med:

* Förbättrade rutiner kring röntgentagning

* Öka andelen fickdjupsmätningar i samband med revisionsundersökningarna

* Ökad samsyn kring riskbedömning av patienter med tandlossning och att

* Förbättra följsamheten till regionens kallelserutiner för patienter med tandlossning.

Man lyckades under projektperioden förbättra sig på alla områden och skapa stabila rutiner trots stor personalomsättning och pågående Corona-pandemi.

Folktandvården Kisa Region Östergötland

Vid kontroll av data från SKaPa såg klinikens behandlare att de i alltför blygsam grad ägnade sig åt sjukdomsbehandlande åtgärder vid kariessjukdom i patientgruppen 50 år och uppåt. Man upplevde att klinikens vuxna patienter befanns ha hög förekomst av karies. Detta ledde till en önskan om att förbättra rutinerna för att förebygga kariessjukdom. Förbättringen skedde genom att:

* Förbättra kunskap/utförande av riskbedömningar – vårdplaner – kallelser enligt vårdplan

* I högre grad erbjuda uppföljande besök med sjukdomsförebyggande behandling till kariesaktiva

* Utföra sjukdomsförebyggande behandlingar i samband med patientbesök där reparativa åtgärder utfördes.

* Öka förskrivningen av Natriumfluoridpreparat med hög fluoridhalt till patienter med hög risk för karies.

Alla dessa punkter har under projektperioden förbättrats trots pågående Corona-pandemi, vilket begränsat tandbehandling.  Behandlarna har mött en positiv respons från sina patienter.

Folktandvården Vidablick och Folktandvården Druvan – Region Östergötland

De båda tandklinikerna kunde utifrån SKaPa-data se ett likartat förbättringsområde. Man hade på klinikerna etablerade rutiner kring sjukdomsförebyggande behandling för barn och unga vuxna men för gruppen 24år och uppåt saknades tydliga rutiner. Det innebar i praktiken att de vuxna patienterna erbjöds denna behandling i för liten grad. Klinikerna skapade nya tydliga rutiner kring sjukdomsförebyggande behandling via återbesök, förskrivning av natriumfluoridprodukter och förebyggande behandling i samband med reparativ behandling. Man utformade även en manual inför motiverande samtal. Under projekttiden så kom majoriteten av behandlingarna av vuxna att ställas in på grund av den pågående Corona-pandemin. En stor ”vårdskuld” uppstod vilket innebar att vuxentandvården inte kom att bli prioriterad. När vuxentandvården återupptas så har klinikerna en god grund för fortsatt arbete.