Rapportportal

OBS - SKaPa har en nyutvecklad rapportportal i drift och den befintliga rapportportalen upphörde därför att fungera fredagen den 14:e april 2023. Om din organisation är ansluten till SKaPa och du önskar ha tillgång till den nya rapportportalen, så vänligen kontakta SKaPa.

Exempel på analysdata

Rapporterna i rapportportalen är indelade i Grundrapporter (G), Kariesrapporter (K) och Parodontitrapporter (P).

Rapporter i SKaPa redovisas som:

  • Strukturmått (mäter organisationens resurser för att åstadkomma en god tandvård)
  • Processmått (speglar vad som görs i en vårdprocess)
  • Resultatmått (konkreta resultat- eller utfallsmått)

 

Grunduppgifter

G01: Åldersfördelning av revisionspatienter

Rapporten visar revisionspatienter definierat som antal vuxna patienter undersökta hos tandläkare eller tandhygienist, uppdelat på organisation och/eller klinik, kön och ålder/åldersgrupper. Det finns en praxis att mäta antalet revisionspatienter som det antal vuxna patienter som har fått en basundersökning under en vald treårs-period. Rapporten medger dock valfritt val av tidsperioder 2010–

G02a: Antal tänder

Antal tänder är ett grundläggande mått på oral hälsa. Det speglar den samlade sjukdomsbilden i populationen. Antalet kvarvarande egna tänder hos vuxna speglar genomgången sjukdom och är en indikator för oral hälsa.

G06a: Tid mellan de senaste två basundersökningarna av vuxna patienter

Rapporten visar tid i månader mellan basundersökning hos tandläkare eller tandhygienist utförd valt år till närmast föregående undersökning. Uppdelning på åldersintervall eller ålder, åldersgrupp, kön, organisation och/eller klinik. Valbara år för senaste undersökning 2011–

G06b: Tid mellan de senaste två basundersökningarna av vuxna patienter relaterat till risk

Rapporten visar tid i månader mellan basundersökning hos tandläkare eller tandhygienist utförd valt år till närmast föregående undersökning relaterat till bedömd risk för karies eller parodontit valt år. Uppdelning på åldersintervall eller ålder, kön, organisation och/eller klinik. Valbara år för senaste undersökning 2010– Rapporten innehåller information endast från de organisationer som lämnar riskbedömningar till SKaPa.

G07:  Ålder vid första undersökningen

Rapporten visar när barn fick sin första undersökning hos legitimerad behandlare. Väljs t.ex. Födelseår 2012, redovisas när dessa barn fick sin första undersökning under perioden 2012–2016. Väljs födelseår 2011 redovisas när dessa fick sin första undersökning under perioden 2011-2015 o.s.v.

G08a: Orsaker till tandextraktion hos vuxna patienter

Rapporten visar extraktionsorsaker för åldrarna 20 år och äldre år uppdelat på organisation, utförandeår och orsaker till extraktion. I tabellen visas uppdelning i åldersgrupper.

G13: Uppföljning av fyllningsöverlevnad på ytnivå

Rapporten visar grafiskt och i tabell andel av fyllda ytor från startåret som bekräftas med ny åtgärd, bekräftas utan åtgärd eller som har okänt status under uppföljningsåren. Urval kan göras på ålder, indikatorålder, åldersgrupp, kön, tandgrupp och yta. Valbara startår 2009–

G15: Uppföljning av överlevnad av rotbehandlingar

Rapporten visar grafiskt och i tabell andel av rotfyllda tänder från startåret som bekräftas med ny åtgärd, bekräftas utan åtgärd eller som har okänt status under uppföljningsåren. Urval kan göras på ålder, indikatorålder, åldersgrupp, kön och tandgrupp. Valbara startår 2009–

G99: Statistikrapport för egenkontroll på organisationsnivå 2013–2017

Rapporten visar antalet undersökningar och statusobservationer per månad uppdelat på barn och vuxna. Syftet är att ge möjlighet att övergripande kontrollera överensstämmelse i överföring av information till SKaPa. Rapporten uppdateras varje månad med automatik.

Kariesrapporter

K02a: Kariesindex andel friska

Indikatorerna i denna rapport visar andelen friska patienter, till exempel andel med DFT=0. För indikatorer i det primära bettet beräknas indikatorerna för åldrarna 0 till 13 år, för indikatorerna i det permanenta bettet beräknas indikatorerna för åldrarna 6 år och äldre. Väljs variant A visas information från valt år. Variant B visar information från valt år, eller om det inte finns information valt år, information från närmast föregående år. Vid val JA till basundersökning krävs att sådan finns enligt val av variant A eller B. Väljs NEJ till basundersökning visas information om alla patienter med statusuppgifter.

K02b: Kariesindex

Indikatorerna i denna rapport visar beräknade medelvärden, exempelvis DFT. För indikatorer i det primära bettet beräknas indikatorerna för åldrarna 0 till 13 år, för indikatorerna i det permanenta bettet beräknas indikatorerna för åldrarna 6 år och äldre. Väljs variant A visas information från valt år. Variant B visar information från valt år, eller om det inte finns information valt år, information från närmast föregående år. Vid val JA till basundersökning krävs att sådan finns enligt val av variant A eller B. Väljs NEJ till basundersökning visas information om alla patienter med statusuppgifter.

K04: Stegvis excavering

Denna rapport visar procentuell andel utförda åtgärder för stegvis excavering, TLV 322, för patienter med basundersökning. Åtgärden stegvis excavering är högt rankad i nationella riktlinjer för vuxentandvård.

K11: Sjukdomsbehandling vid karies

Indikatorn visar andelen patienter som fått sjukdomsbehandling eller sjukdomsförebyggande behandling inom sex månader före eller efter ha fått en fyllning eller krona utförd på grund av karies. Denna indikator finns också på www.vardenisiffror.se och en utmaning har riktats till alla folktandvårdsorganisationer att försöka  öka andelen patienter som får sjukdoms- och sjukdomsförebyggande åtgärder.

Parodontitrapporter

P01: Andel vuxna patienter med parodontalt status

Rapporten visar andel vuxna patienter med parodontalt status av de som är undersökta hos tandläkare eller tandhygienist, uppdelat på organisation, kön, ålder, åldersgrupp och/eller klinik. Valbara år 2009–

P04: Andel vuxna patienter med parodontal sjukdom

Rapporten visar fördelning av patienter på Parodsjuk1, Parodsjuk2 och ingen/ringa sjukdom baserat på registrerade fickdjup. Uppdelning på organisation och/eller klinik, ålder/åldersgrupper och kön. Valbara tidsperioder 2009–

P05a: Utförd behandling vid diagnos parodontit hos vuxna

Rapporten visar utförd behandling vid diagnos parodontit hos vuxna, uppdelat på organisation/klinik, åldersgrupper, indikatoråldrar och kön. Behandlingsåtgärderna är indelade i grupperna Information/instruktion, Mekanisk infektionsbehandling, Tandextraktion och Kirurgisk behandling.

P11: Sjukdomsbehandling vid parodontit

Rapporten visar andelen patienter som under ett år efter basundersökning, fått sjukdomsförebyggande eller sjukdomsbehandlande åtgärder motiverade av parodontit. Valbart år för basundersökning 2010-