Integritet och sekretess

Integritet och sekretess

Dina uppgifter registreras i din patientjournal vid de besök du gör hos din tandläkare eller tandhygienist. Därifrån överförs ett urval av dessa uppgifter automatiskt till SKaPa om din vårdgivare valt att delta. Deltagande skall finnas tydligt anslaget i din klinik och du skall även vid din kontakt med tandvården få tydligt besked om vad det innebär. Oftast sker det genom särskild text på kallelser, genom offentlig information, via tryckta broschyrer och genom muntlig information av vårdpersonalen. Du hänvisas också till gemensamt informationsmaterial från SKaPa bl. a. på denna internetsida.

Din vårdgivare överför uppgifter om  dina vårdkontakter, din diagnos och behandling till SKaPa som använder uppgifterna för att utveckla och säkra tandvårdens kvalitet, framställa statistik och medverka till forskning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut för sådant forskningsändamål efter särskild prövning av forskningsetisk nämnd och SKaPa.

Hanteringen av personuppgifter i SKaPa regleras av dataskyddsförordningen GDPR och Patientdatalagen kap. 7.  Patientdata lämnas enbart ut från SKaPa om det står klart att varken du eller dina närstående lider men av det.

Dina uppgifter i SKaPa skyddas mot obehöriga genom att bara den som har behov av uppgifterna får tillgång till dem. Det finns särskida behörighetssystem med kryptering samt säker och stark kontroll att uppgifterna inte hamnar i orätta händer.