Senaste nytt

Verksamhetsberättelse 2019

SKaPa presenterar nu verksamhetsberättelsen för år 2019

Läs mer

Höjd certifieringsnivå för SKaPa!

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR ( tidigare SKL),  har beslutat höja certifieringsnivån för SKaPa till den näst högsta nivån ( nivå 2).  Sedan 2012 delar SKR upp de nationella kvalitetsregistren i fyra olika certifieringsnivåer. SKaPa har sedan 2013 haft certifieringsnivå 3.  Höjningen till nivå 2 innebär att man ger SKaPa ett mycket gott betyg och är ett stort erkännande av SKaPas långvariga och systematiska utvecklingsarbete. Nu är naturligtvis siktet inställt på att nå den allra högsta certifieringsnivån!

Läs mer

Information om implantat kan komma att inkluderas i SKaPa

Under 2020 kommer ett projekt att genomföras för att utveckla och testa en metodik att ta in information om implantatbehandlingar i SKaPa. En arbetsgrupp med representanter från bland annat specialistföreningarna för Parodontologi., Oral Protetik och Käkkirurgi kommer att tillsammans med SKaPa undersöka om batchnummer för implantat kan scannas in i tandvårdsjournalen och därefter automatiskt överföras till SKaPas datalager. Målsättningen är att ha en fungerande metodik färdig 2021.

Läs mer

Projekt har inletts för att möjliggöra för fler privata vårdgivare att ansluta till SKaPA

Idag saknar SKaPa en ändamålsenlig infrastruktur för att ta emot data från många mindre vårdgivare. I samarbete med Region-IT Region Värmland har SKaPa därför startat ett projekt för att göra det möjligt för mindre privata vårdgivare att ansluta sig till SKaPa. Tester kommer att påbörjas under våren 2020. Målet är att ha infrastrukturen klar till hösten 2020.

Läs mer

Ny odontologiskt sakkunnig

Från och med 2020-01-01 avlutar professor Jan Wennström sina uppdrag  för SKaPA.  Professor Tord Berglundh ersätter honom på posten som odontologiskt sakkunnig, deltagare i styrgruppen och deltagare i det vetenskapliga rådet. SKaPa riktar ett stort tack till professor Jan Wennström för hans mångåriga insatser för SKaPa. / 2019-11-25

Läs mer

SKaPa från idé till kvalitetsregister

SKaPa publicerar nu en skrift som beskriver tillkomsten och utvecklingen av kvalitetsregistret. Skriften finns som PDF under fliken ”Om SKaPa/Bakgrund” / 2019-11-19

Läs mer

SKaPa på Odontologiska rikssstämman 2019

SKaPa deltar vid flera tillfällen vid den Odontologiska riksstämman 2019 Onsdag  2019-11-13 kl 13.30-14.30 Vårdutveckling med stöd av SKaPa. Sal K11 Fredag   2019-11-15 kl 9.00-10.30  Karies ökar bland våra barn – varför och vad gör vi? Sal A6 Fredag   2019-11-15 kl 11.45-12.30 Tema Karies – panelsamtal. Sal A6

Läs mer

Årsrapport 2018

SKaPas årsrapport för året  2018 finns nu publicerad under ”Resultat” Under ”Patient – Några intressanta resultat” visas ett litet urval i en version anpassad till allmänheten /2019-06-19

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2018

I januari 2019 publicerade SKaPa för första gången ett så kallat Odontologiskt bokslut. Den gången återspeglade bokslutet år 2017.  Det är nu dags att sammanfatta 2018 genom att  som ett första steg publicera ett nytt Odontologiskt bokslut.  Denna typ av rapport är förhållandevis ny för SKaPa och vi mottar gärna synpunkter på innehållet – maila gärna till oss!   E-post. skapa@regionvarmland.se. Bokslutet hittar du under rubriken ”Resultat/Underlag för odontologiskt bokslut” En fylligare redovisning planeras fram mot sommaren då SKaPa presenterar årsrapporten för 2018.  /2019-03-12

Läs mer

Vårdutvecklingsprojekt 2019-2020

SKaPa startar i maj en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Kronoberg och Region Östergötland. Uppstartsmötet sker 2019-05-20 och SKaPa kommer därefter bistå de sex Folktandvårdsklinikerna med metod- och rapportstöd. Inbjudan har gått ut till berörda deltagare. / 2019-03-06

Läs mer