Senaste nytt


Notice: Undefined variable: blog_type in /storage/content/55/1301555/skapareg.se/public_html/wp-content/themes/Durus/framework/templates/blog/blog.php on line 31

Ny forskning kring arbetsmiljöns inverkan på vårdkvaliteten inom tandvården

En studie har publicerats där man belyser arbetsmiljöns påverkan på kvaliteten hos tandfyllningar. Studien har skett med stöd av data från SKaPa. Följ länken för att läsa mer Skapa – Vetenskapliga publikationer (skapareg.se)

Läs mer

Publikationer

Två nya vetenskapliga publikationer finns nu att läsa via webbsidan ”Treatment outcome of  stepwise caries removal in Sweden – a retrospective registry study” ”Förebyggande tandvård för att främja oral hälsa hos äldre” Länk till vidare läsning

Läs mer

Användarmöte SKaPa

SKaPas årliga användarmöte planeras ske i Stockholm tisdagen 16 november 2021 kl 10.00-15.00 En separat inbjudan kommer sändas till berörda deltagare.

Läs mer

Forskning med SKaPa i fokus

Under sommaren har en vetenskaplig studie publicerats vilken granskat trovärdigheten vad gäller SKaPas kariesrelaterade data för 6- och 12-år. SKaPas data visar sig vara valida och  kvalitetsregistret bedöms ha hög trovärdighet  som underlag för registerbaserad forskning. Länk till vidare läsning  

Läs mer

SKaPas Årsrapport 2020

SKaPa publicerar nu årsrapporten för 2020 – ett år som för tandvården liksom samhället i övrigt präglats av den pågående pandemin covid-19 Länk till SKaPas årsrapport 2020

Läs mer

Vårdutveckling med stöd av SKaPa

Under våren har de pågående vårdutvecklingsprojekten tillsammans med Region Östergötland och Region Kronoberg avslutats. SKaPa planerar nu för en kommande omgång med vårdutvecklingsprojekt. Denna gång tillsammans med fem kliniker från Region Örebro län, Region Östergötland, Region Kronoberg och Region Halland

Läs mer

Odontologiskt bokslut 2020

SKaPa presenterar 2020 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/ 

Läs mer

Året som gick

SKaPa redovisar nu sin Verksamhetsberättelse för år 2020

Läs mer

SKaPa får ett gott betyg av SKR vid medelstilldelningen för 2021

SKR har beslutat om tilldelning av medel till nationella kvalitetsregister för 2021. SKaPa erhåller 2 150 000 kr och får ett mycket gott omdöme av SKRs expertgrupp.  I motiveringen av medelstilldelning lyfts bland annat SKaPas årsrapport fram som väl utformad och innehållsrik. Dessutom ser man väldigt positivt på  att data lämnas till allt fler forskningsprojekt. SKaPa uppfyller väl näst högsta certifieringsnivå (nivå 2) och många av de kriterier som krävs för den högsta certifieringsnivån (nivå 1). De medel som SKaPa får från SKR är ett mycket gott stöd och täcker nästan 50% av budgeterade driftkostnader för 2021. Resterande kostnader kommer, efter en ekonomisk avstämning och beslut av SKaPas styrgrupp,  debiteras SKaPas deltagarorganisationer i november 2021. Debiteringen baseras på det antal patienter som respektive deltagarorganisation har i SKaPa. För 2020 blev utdebiteringen 30 öre/registrerad patient. Länk till SKaPa årsrapport 2019

Läs mer

SKaPas styrgrupp

Tandvårdschef Bent Petersen har vid årsskiftet avslutat sitt deltagande i SKaPas styrgrupp. Han ersätts av kvalitets- och utvecklingschef Thomas Jacobsen. SKaPa tackar Bent Petersen för ett mångårigt samarbete  

Läs mer