Informationspolicy

Informationspolicy

Policy avseende tillgängliget till information från Svenskt kvalitetsregister för Karies och Parodontit (SKaPa)

 

SKaPas syften

SKaPa skall medverka till förbättrad munhälsa avseende karies och parodontit genom att

- stödja utveckling av vårdens kvalitet och behandlingsresultat för såväl preventiva och sjukdomsbehandlande som reparativa/operativa metoder

- bidra till verksamhetsutveckling inom tandvården

- stödja utvecklingen av nationella riktlinjer.

- ge underlag för forskning.

Lagreglering

Personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får enligt 4§ 7 kap. patientdatalagen (SFS 2008:355) behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Personuppgifter som behandlas för de ändamål som anges i 4 § får också behandlas för ändamålen

1. framställning av statistik, 2. för forskning inom hälso- och sjukvården (5§ 7 kap. samma lag).

För vårdorganisationer i SKaPa

För SKaPa är det viktigt att i enlighet med lagstiftning och kvalitetsregistrets syfte tillgodose deltagarorganisationernas behov av information för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Deltagarorganisationerna i SKaPa har möjlighet att få del av sina egna data för ovan angivna ändamål. För detta håller SKaPa på att vidareutveckla en rapportportal, där deltagarorganisationen kan jämföra sina egna data på kliniknivå med data från andra deltagarorganisationer på aggregerad organisationsnivå.

Forskning

Uttag för forskningsändamål ska vara godkända av etikprövningsnämnd och ha granskats av SKaPas vetenskapliga råd. Beslut om uttag görs av central personuppgiftsansvarig myndighet.

Publik information

För patienter och övriga intressenter finns information på aggregerad nivå redovisad i årsrapporter som finns tillgängliga på SKaPas websida (www.skapareg.se). SKaPa strävar efter att också kunna redovisa en del information under vinjetten Öppna jämförelser.

Kvalitetsindikatorer i Socialstyrelsen

SKaPa anges som datakälla för ett antal av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer, som redovisas i årsrapport och rapportportal. Utvecklingsarbete sker i samverkan med Socialstyrelsen.