Archives


Notice: Undefined variable: blog_type in /storage/content/55/1301555/skapareg.se/public_html/wp-content/themes/Durus/framework/templates/blog/blog.php on line 31

Nyhetsbrev 2/2017

  Årsrapport  2016 – vad nytt? Nu har vi lagt ut Årsrapport 2016 på vår webbplats (www.skapareg.se). Förutom att ett stort antal resultat redovisas både grafiskt och i tabeller så har vi ett antal nyheter. Några exempel på dessa är kariesindex för barn och unga, ettårs-överlevnad för rotbehandlingar, utveckling av parodontit över tid och en ny kvalitetsindikator för sjukdomsbehandling vid parodontit. En mycket glädjande nyhet att Folktandvården Halland nu är med och vi redovisar information från och med 2016. Av naturliga skäl kan vi därmed inte redovisa longitudinella resultat för Halland. Uppgifter om epidemiologi för barn och unga till tandhälsoregistret Socialstyrelsens förslag om insamling av vissa epidemiologiska mått till Tandhälsoregistret hanteras just nu på Socialdepartementet. Socialstyrelsen har föreslagit att SKaPas teknologi för insamling av data ska användas. Opus Vi har under våren och tidig höst fått testfiler från journalsystemet OPUS, som är ett stort journalsystem i den privata tandvården. I den offentliga tandvården används det av Folktandvården Region Gotland. Vår förhoppning är att anslutningen av just Folktandvården Gotland ska vara klar i god tid före årsskiftet. På den privata sidan väntar SMILE på att ansluta sig. Vi planerar därmed för att i nästa årsrapport kunna redovisa information från både Gotland och SMILE. Framtida kvalitetsregister Den långsiktiga modellen för organisering och finansiering av nationella kvalitetsregister är inte klar. För 2018 har vi dock lämnat en ansökan till Nationella kvalitetsregister och beslut kommer runt årsskiftet. Rapportportalen Antalet rapporter i portalen ökar. Nu finns 16 rapporter. Bland de senast tillkomna är kariesindex och överlevnad av rotbehandlingar. Alla klinikchefer/verksamhetschefer kan få åtkomst till portalen. Information om detta finns hos SKaPa och huvudkontaktpersonerna. SKaPas användarmöte Tisdag den 14 november äger årets användarmöte rum. Vi håller till på WTC, Stockholm. Inbjudan till två deltagare per organisation kommer inom kort.  

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2017

  Kvalitetsregistrens framtid Diskussionen om nationella kvalitetsregister och hur de ska organiseras och finansieras i framtiden fortsätter. För 2018 kommer det att bli en särskild lösning för finansieringen, hur det ska se ut långsiktigt är alltså inte klart. En projektgrupp har lämnat ett förslag och det kan du läsa om på www.kvalitetsregister.se. Det är väldigt tydligt att visionen är att kvalitetsregistren ska användas mer för forskning, uppföljning, lärande och inte minst vårdutveckling. Registren spelar roll för att uppnå övergripande mål om jämlik hälsa och effektiv resursanvändning. Samarbete SkaPa/Socialstyrelsen? Socialstyrelsen har i en promemoria till regeringen angående information om bland annat barn och unga och deras tandhälsa, angett att SKaPas sätt att fånga och överföra information från journalsystemen ska användas. Tanken är att via SKaPa överföra information om barn och unga till Socialstyrelsens Tandhälsoregister. När detta blir verklighet kommer kravet att alla som behandlar barn och unga måste ha journalsystem som klarar överföringen. En god gissning är att regeringen kommer att fatta beslut enligt Socialstyrelsens förslag.  Årsrapport 2016 Vårt arbete med Årsrapport 2016 är i full gång. Vi planerar publicering i slutet av september och det är tidigare än nånsin. Som vanligt kommer du att finna en del nyheter och du kan se fram mot läsvärda kapitel från våra gästskribenter som i år kommer från Praktikertjänst och Socialstyrelsen. Användarmöte 2017 Du har väl bokat tisdag 14 november för årets Användarmöte? Vi kommer att hålla till på World Trade Center i Stockholm och inbjudan till två deltagare per organisation kommer till er strax efter sommaren. Anslutningsläget. Den enda folktandvården som ännu inte är med är Gotland och som bekant beror det på att OPUS ännu inte är färdigutvecklat för att överföra information till SKaPa. Det arbetet pågår dock för fullt och allt tyder på att det ska kunna bli klart under hösten. Då kan Folktandvården Gotland, SMILE och mottagningar i privat tandvård som använder OPUS komma med. Från Praktikertjänst kommer fler och fler mottagningar med i samband med byte till journalsystemet FRENDA. PROM Ett angeläget utvecklingsområde för SKaPa är att hitta metoder för att mäta hur patienterna upplever sin sjukdom och sin hälsa före och efter en viss behandling, så kallat ”Patientrapporterade utfallsmått” eller ”Patient Reported Outcome Measures” (PROM). En referensgrupp inom SKaPa har sedan hösten 2012 arbetat med dessa frågor. Syftet med arbetet har varit att identifiera vad tandvården med hjälp av SKaPa ska fånga när det gäller PROM, på vilket sätt det kan ske, vilka behandlingsåtgärder som är prioriterade att utvärdera, vilka frågor som är lämpliga och hur urvalet av patienter till PROM-undersökningarna ska göras. Utifrån det arbetet har gruppen konstaterat att de sätt vi prövat för att distribuera en enkät, har gett en för låg svarsprocent. Däremot skulle en global munhälsofråga kunna användas då den nu införs i allt fler journalsystem. Detta ger en kostnadseffektiv insamling av egenupplevd tandhälsa som kan relateras till såväl grad av sjukdom som mot utförda terapier när frågan registreras longitudinellt. Viss lärdom kan ändå dras av de enkäter som gruppen använt. Många djupa fickor, liksom aktiv karies uppmätt som DS värden har en tydlig negativ påverkan på den självupplevda orala hälsan. Tydligt är också att frågorna behöver ställas vid två tillfällen, före och efter behandling. Slutligen bedömer vi att användande av moderna enkätteorier och moderna insamlingsmetoder är nödvändiga för att få maximalt utbyte av patienternas synpunkter på den vård de fått. Rapportportalen och Vården i Siffror. Just i skrivande stund har vi tio rapporter i rapportportalen och ungefär samtidigt som du läser detta har vi lagt ut tre till. Det är två rapporter som innehåller ett antal kariesindex och en rapport som visar användning av den i Nationella riktlinjer högt rankade åtgärden stegvis excavering. När det gäller kariesindikatorerna kommer ni att se att det finns skillnader i de siffror som SKaPa redovisar jämfört med de ni själva rapporterat till Socialstyrelsen. Vi räknar med att vi kommer att behöva göra valideringar under hösten och informera om vilka urvalskriterier vi använt för att få jämförbara siffror. Mer om detta kommer också under Användarmötet. När det gäller Vården i siffror så kommer vi under tidig höst att lägga ut fler kvalitetsindikatorer och även uppgradera befintliga indikatorer med alla åldersgrupper. Vårdutveckling Under 2015-2016 bedrev SKaPa nio vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Östergötland, Region Kalmar län, Praktikertjänst och Landstinget i Värmland. Projekten sammanfattades vid ett seminarium i februari 2017. Samtliga deltagare ansåg att man på respektive klinik hade noterat förbättringar i varierande grad. Man ansåg också att förändringsarbete är av stor betydelse för verksamheten. SKaPa stöttar kliniker och organisationer genom att erbjuda en modell för systematiskt förbättringsarbete. Med hjälp av specialanpassade SkaPa-rapporter ges klinikerna möjlighet att följa resultaten av sina förbättringsarbeten. Avsikten är åstadkomma varaktiga förbättringar på tandklinikerna men också att bistå med en arbetsmodell som är användbar i andra utvecklingssammanhang. Arbetsmodellen lotsar användarna från upplevda problem till implementering av konkreta förbättringar. Mätbara mål formuleras och utvärderas med hjälp av data från SkaPa. Under våren 2017 har SkaPa startat nya vårdutvecklingsprojekt i samarbete med Region Halland och Region Kronoberg. Vi välkomnar folktandvårdsklinikerna Västra Vall, Söndrum, Falkenberg, Linné, Norr och Klostergatan. SKaPa ser fram emot ett givande samarbete

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2016

  Inger von Bültzingslöwen tackar för sig Tack för ett fantastiskt samarbete! ’Att ångra sina erfarenheter är att hejda sin utveckling’ skrev en gång Oscar Wilde. Om man vänder på det Wilde skrev så låter det närmast självklart, att vi ska använda våra erfarenheter för att utveckla oss och vår verksamhet. Och för att våra erfarenheter i den kliniska verksamheten inte bara ska bygga på enskilda anekdoter behöver det vi utfört, våra resultat, systematiseras, mätas och jämföras över tid med våra egna och med andras resultat. Vi vet också att jämförelser bara kan bli meningsfulla om vi jämför samma saker och har samma mått på det vi vill jämföra. Detta är några av tankarna som ligger till grund för tillkomsten av SKaPa. Det har varit mycket spännande att arbeta med kvalitetsregistret tillsammans med Hans Östholm, Jörgen Paulander, SKaPas övriga anställda och så många engagerade och erfarna kollegor runt om i landet som trott på och så generöst har givit av sin tid till SKaPa. När jag nu trappar ner och slutar min anställning i SKaPa vill jag tacka för ett fantastiskt roligt samarbete genom åren med er alla! Jag kommer att finnas kvar i SKaPas vetenskapliga kommitté och i en del andra odontologiska sammanhang. / Inger von Bültzingslöwen Vården i siffror SKaPa jobbar med att publicera ett antal indikatorer till den nationella jämförelsesiten www.vardenisiffror.se. Just nu befinner vi oss i testfas och kommer snart att kunna publicera indikatorvärden publikt. De indikatorer SKaPa presenterar i första skedet är: Sjukdomsbehandling vid karies Andel patienter som har behandlats med restaurativ terapi på grund av karies och som också har fått sjukdomsförebyggande- och/eller sjukdomsbehandling inom sex månader före eller efter den restaurativa åtgärden. Tandförlust orsakad av karies Andel individer som har förlorat en eller flera tänder pga. karies Tandförlust orsakad av parodontit Andel individer som har fått en eller flera tänder extraherade pga. parodontit Vårdutveckling steg 2 Sedan 2013 stöttar SKaPa i samverkan med Qulturum/Region Jönköpings län vårdutvecklingsprojekt inom deltagarorganisationerna. Detta sker dels med processtöd kring en arbetsmodell för systematiskt förbättringsarbete men också genom att bistå med registerdata, speciellt framtagna för de aktuella klinikerna. SKaPa kommer att under perioden 2017-2018 bedriva projekt i två former: Steg 1: SKaPa bistår tre organisationer med processtöd och registerdata. Detta riktar sig till organisationer som tidigare ej medverkat i vårdutvecklingsprojekt i SKaPas regi. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla intresse för vårdutveckling Steg 1. Steg 2: SKaPa bistår tre organisationer med registerdata. Detta riktar sig till organisationer som tidigare medverkat i vårdutvecklingsprojekt och som därmed förväntas driva vårdutvecklingsprocesserna helt på egen hand. PROM SKaPa fortsätter sitt arbete med att lyfta fram vikten med att fånga patientens perspektiv på sjukdom och/eller behandling som ett viktigt komplement till kliniska data. Detta är väsentligt då sådan information kan: ändra vår policy för behandling och resultera i ett kliniskt förbättringsarbete ändra våra indikationer för vilken behandling som ska ges hjälpa patienter vid beslut om vilken behandlingsåtgärd denne ska välja Den arbetsgrupp som hanterar dessa frågor inför 2017 består av Ann-Christine Bolle, Kvalitetsansvarig Praktikertjänst Stockholm, Catarina Hägglin, övertandläkare Göteborg, Elisabeth Wärnberg-Gerdin, avdelningschef Socialstyrelsen, Gunnar Ekbäck, docent Örebro och Kajsa Abrahamsson, docent Göteborg. Inger von Bültzingslöwen, PhD Karlstad och Sigvard Åkerman, professor Malmö, har också varit drivande resurser ända fram till dags dato. De slutsatser vi hitintills dragit är att enkätfrågor, oavsett metod, ger för låg svarsfrekvens för att användas generellt. De har gett, och kan fortsättningsvis ge ökad kunskap om de riktas mot små grupper patienter med stor problematik. På sikt ser vi möjligheten att gå mot en databas med många frågor (Item banking) som en spännande utveckling. Som komplement till det utvecklingsspåret ser vi insamling av svaren på en enstaka munhälsofråga som en utveckling i närtid. Det ger oss i så fall möjlighet att få en bred bild av patientens upplevda effekt av våra olika behandlingar. Inför 2017 eller 2018 skulle vi kunna samla i svaren på de frågor som redan finns och ställs av majoriteten behandlare hos flertalet landsting. Svaren kan man sedan jämföra mellan grupper med olika sjukdomsbild och mellan grupper som fått olika behandlingar osv. SKaPas användarmöte 2016-11-15 Årets Användarmöte samlade ca 40 deltagare från Norrbotten till Skåne. Från SKaPas sida är vi mycket nöjda med det stora engagemang vi möter. En av Användarmötets viktiga uppgifter är att indikera riktning för framtida utveckling. Under ett grupparbete på förmiddagen diskuterades och prioriterades rapporter till SKaPas rapportportal och vi har därmed en bild på hur vi prioriterar det arbetet. Eftermiddagen diskuterade vi graden av överensstämmelse mellan rapporteringen till Socialstyrelsen om tandhälsan i barn- och ungdomstandvården och motsvarande information i SKaPa. Vi har ett stort behov av validering av dessa uppgifter och vi har redan inlett det med Folktandvården Örebro och Folktandvården Kalmar. Avslutningsvis riktade Ewa Ericson, Folktandvården Skåne, en utmaning till oss alla. Titta på tabell 10 (sjukdomsbehandling vid karies) i Årsrapport 2015 och jobba med ert förbättringsarbete och låt oss följa upp detta nästa år! Anslutningsläget Region Halland levererar nu data till SKaPa för 2016 och håller på att validera dessa i test. När valideringen är klar och några mindre frågetecken uträtade så läses data in i produktionsmiljö. Folktandvården i Halland har 27 kliniker, varav 20 är tillhör allmäntandvård och 7 specialisttandvård. De använder Carita som journalsystem. Vi ser fram emot att i nästa årsrapport kunna redovisa även Region Hallands resultat! Seminarium vid Odontologiska riksstämman 2016-11-17 Seminariet ”Jämförelser tar död på myter” samlade ca 75 intressenter. De fick ta del av ett antal korta föreläsningar med fokus på förbättringsarbete med hjälp av registerdata. Ett viktigt budskap från seminariet blev att ödmjukhet och modet att utmana både sig själv och andra för att utveckla verksamheten är viktiga förutsättningar. Vi behöver ta vara på de goda exemplen och lära av varandra. Resultatmätningar och jämförelser krävs för vårdutveckling.

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2016

  Årsrapport 2015 SKaPa har tillsammans med deltagarorganisationer och journalleverantörer under flera månader arbetat intensivt med en omladdning av data. Arbetet har berört alla deltagande folktandvårdsorganisationer. Det har rört sig om omfattande insatser vars syfte är att ytterligare förbättra kvalitén på indata. Resultatet av arbetet kommer att synas i kommande årsrapport som färdigställs till hösten. Vi kommer där se en del nya rapporter bland annat kariesutveckling i förhållande till aktuell riskbedömning. SKaPa tackar berörda deltagarorganisationer och journalleverantörer för arbetet med omladdningarna. SKaPas rapportportal SKaPas rapportportal är sedan årsskiftet i drift. Så här har långt har tandvårdschefer, vårdutvecklare, huvudkontaktpersoner och ett antal klinikchefer fått tillgång till portalen. Portalen kommer succesivt utvecklas vad gäller tillgängliga rapporter. Idag erbjuds nedanstående rapporter: G06: Tid mellan de senaste två undersökningarna av vuxna patienter G07: Ålder vid första undersökningen G08: Orsaker till tandextraktion hos vuxna patienter G14: Antal besök av barn och vuxna patienter hos tandläkare eller tandhygienist G99: Statistikrapport för egenkontroll på organisationsnivå 2013-2015 G01: Åldersfördelning av revisionspatienter G13: Longitudinell uppföljning av fyllningsöverlevnad på ytnivå P01: Andel vuxna patienter med parodontalt status P04: Andel vuxna patienter med parodontal sjukdom P05: Utförd behandling vid diagnos parodontit hos vuxna Registerforskning i SKaPa SKaPa innehåller nu så mycket information om tandhälsa hos stora grupper av patienter databasen utgör en viktig källa för forskning. I 4 och 5 § 7 kap patientdatalagen (SFS 2008:355) anges att personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Uppgifter i kvalitetsregistren får också behandlas för forskning inom hälso- och sjukvården. SKaPa har därför tillskapat ett vetenskapligt råd som bedömer ansökningar från forskare om att få ut data från registret. Registerhållaren, Hans Östholm, med stöd av SKaPas styrgrupp och utlåtande från det vetenskapliga rådet, beslutar om utlämnande. Forskningsprojekt ska ha en godkänd etikprövning från etikprövningsnämnd. På SKaPas hemsida (www.skapareg.se) finns ytterligare information om bestämmelser för att få ut avidentifierade registerdata ur SKaPa. Där finns också en ansökningsblankett som fylls i och adresseras till SKaPa Center, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad. Innan en formell ansökan görs är det lämpligt att ta kontakt med någon av deltagarna i det vetenskapliga rådet. Deltagarna i vetenskapliga rådet är professorerna Jan Wennström, Dan Ericson, Mats Lundström, Lars Gahnberg och universitetslektor Inger von Bültzingslöwen. För kontaktuppgifter, se SKaPas hemsida. Nationell kvalitetsregisterdag SKaPa medverkade 2016-04-12 vid årets Nationella Kvalitetsregisterkonferens på två sätt. Dels med en poster, som beskrev vår modell för vårdutveckling, dels genom att medverka i ett seminarium ”Register bidrar med unika mervärden i förbättringsarbeten”. Vi kunde där dela med oss av de erfarenheter vi gjort kring vårdutveckling. Konferensen syftade till att bidra till erfarenhetsutbyte och vände sig till kvalitetsregister, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, utvecklare och akademi. Vårdutveckling med hjälp av registerdata Ett av SKaPas viktigaste syften är tandvården för att förbättra vårdens kvalitet och behandlingsresultat. SKaPa bedriver sedan 2015 vårdutvecklingsprojekt i samarbete med tre folktandvårdsorganisationer och Praktikertjänst. Nio tandkliniker medverkar med klinikspecifika projekt. Projekten handlar om karies, parodontit, erosioner och riskbedömningar. Projekten berör diagnostik, behandling och stödprocesser. Projekten beräknas pågå under 2015-2016 och kommer att sammanfattas i början av 2017. Vården i siffror Under hösten 2015 öppnades en ny websida, www.vardenisiffror.se. Den innehåller en mängd mått och resultat från hälso- och sjukvård och den underliggande informationen kommer från vården och olika kvalitetsregister. Inom SKaPa pågår nu ett arbete för att publicera fyra kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa ökad transparens och diskussion kring kvalitet och utveckling. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till förbättringsarbete i tandvården. De fyra kvalitetsindikatorerna är: kariesfrihet approximalt hos 19-åringar, sjukdomsbehandling vid karies, tandförluster orsakade av karies och tandförluster orsakade av parodontit. SKaPas användarmöte SKaPas årliga användarmöte genomför vi som vanligt i anslutning till den Odontologiska riksstämman, tisdagen 2016-11-15 i Stockholm. Vi återkommer med inbjudan. Lokal meddelas senare. Odontologiska riksstämman 2016 Den odontologiska riksstämman äger i år rum i Stockholm 2016-11-16 – 2016-11-18. SKaPa kommer då att medverka i ett seminarium i samarbete med Praktikertjänst, Svensk Folktandvårdsförening och Svensk Samhällsodontologisk förening. Boka redan nu in seminariet ”Jämförelser tar död på myterna”, på torsdag 10.30 – 12.00!

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2015

  Rapportportalen snart i drift! SKaPa är i full gång med att sätta en ny rapportportal i drift. I en Sharepointvy kommer behöriga användare att kunna se ett urval av rapporter. SKaPa kommer kontinuerligt att arbeta med att tillföra nya rapporter till portalen med förhoppningen att användarna ska kunna få användbara resultat för jämförelser och vårdutveckling. Inloggning sker via HSA-id vilket lagras på användarens SITHS-kort. Användaren loggar in via SKaPas webbsida under rubriken ”Resultat”. Där finns en manual som beskriver hur man går till väga. SKaPa kommer till en början ansluta deltagarorganisationernas huvudkontaktpersoner och ett par ytterligare personer per deltagarorganisation. Därefter ges successivt klinikchefer och motsvarande åtkomst. Den information som visas är behörighetsstyrd.   Välbesökt användarmöte i Göteborg Onsdagen den 11 november hölls SKaPas årliga användarmöte. Som vanligt hölls mötet i anslutning till den Odontologiska riksstämman. Alla deltagande organisationer var representerade och det blev ett fint tillfälle för SKaPa, användare och journalleverantörer att diskutera gemensamma frågor. SKaPa kunde presentera den färska årsrapporten för 2014 där flera nya intressanta rapporter har publicerats. Deltagarna fick höra rapporter om PROM (Patient Reported Outcome Measures). Vidare fick deltagarna höra om de pågående vårdutvecklingsprojekt som SKaPa i samarbete med Qulturum, Region Jönköpings län och Registercentrum SydOst, bedriver med Praktikertjänst, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar. Det gavs tillfälle att i grupparbetsform diskutera viktiga utvecklingsfrågor för kvalitetsregistret. Dokumentation kring avstannad karies, rotytekaries och erosioner, är exempel på frågor som diskuterades. Nästa användarmöte planeras hållas tisdagen 15 november 2016 i Stockholm. Årsrapport 2014 finns på vår webbplats www.skapareg.se under ”Resultat”.   PROM i tandvården Sedan några år tillbaka är ”Patient reported outcome measures” (PROM) ett viktigt inslag i rapportering från kvalitetsregister. I SKaPa har en expertgrupp arbetat med att testa frågor, frågeformulär m.m. sedan några år tillbaka. Resultaten av dessa försök kan sammanfattas på följande sätt. Enkäter till medelålders och yngre grupper i tandvården har oacceptabelt stora bortfall oavsett om enkäten sänds ut i vanlig brevförsändelse eller via SMS Den genomsnittliga patienten i tandvården är inte medveten om eller besvärad av lättare sjukdomssymtom gällande karies eller parodontit Patienter med många djupa fickor eller patienter med många nya kariesangrepp upplever en tydligt försämrad oral hälsorelaterad livskvalité En global (enstaka övergripande) munhälsofråga kan användas som ett generellt mått på patientens orala hälsa En enkät med mer specifika frågor kan användas till patienter med omfattande karies- eller parodsjukdom eller patienter som genomgår stora orala behandlingar Den expertgrupp som har arbetat med dessa frågor är Inger von Bültzingslöwen, universitetslektor Karlstad och Göteborg, Elisabeth Wärnberg-Gerdin, avdelningschef Socialstyrelsen, Catarina Hägglin, övertandläkare Göteborg, Kajsa Abrahamsson, docent Göteborg, Gunnar Ekbäck, docent Örebro, Sigvard Åkerman, professor Malmö och Ann-Christine Larsson-Bolle, kvalitetsansvarig Praktikertjänst Stockholm. En uppföljning till patienter som våren 2015 fick en enkät görs under januari/februari 2016.   Öppna jämförelser – Vården i siffror I framtiden behöver svensk tandvård, med SKaPa som en av flera datakällor, diskutera vilka kvalitetsindikatorer som kan ligga till grund för så kallade öppna jämförelser. Öppna jämförelser blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera till analyser av verksamheten, att lära av varandra och att främja kvalitet och vårdutveckling. På webbplatsen www.vardenisiffror.se samlas nu aktuella och kvalitetssäkrade data från olika källor på ett och samma ställe. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror utgöra underlag för en dialog om kvalitet och förbättringsarbete på olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare. Vården i siffror vänder sig till alla som är intresserade av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får. SKaPa kommer att vara aktiv i en utveckling för att också information om tandvården ska kunna presenteras på Vården i siffror.   Halland ansluter sig till SKaPa – och snart är alla Sveriges folktandvårdsorganisationer med! Den 8 december hölls ett anslutningsmöte för SKaPas färskaste deltagare. Folktandvården i Region Halland håller på att införa patientjournalsystemet Carita och kommer att leverera information till SKaPa med start i början på 2016. SKaPa hälsar Folktandvården i Region Halland välkomna!   Journalsystemet Opus kommer att kunna leverera data till SKaPa Patientjournalsystemet Opus har under hösten levererat testfiler till SKaPa för validering. Arbetet går stadigt framåt och vi ser fram emot att kunna erbjuda anslutning av Opuskliniker. Detta kommer att innebära att privattandvårdens representation kommer att kunna öka väsentligt. När funktionaliteten för Opus patientjournalsystem är fullt utvecklad, kommer också Folktandvården Region Gotland att leverera information till SKaPa. Sverigekartan blir då komplett när det gäller folktandvårdsorganisationerna.   Omladdning – ett omfattande arbete under våren Tandvårdens journalsystem utvecklas kontinuerligt och SKaPa har en god samverkan med journalsystemleverantörerna. CareStreamDental (T4) och Tieto (Life Care Dental) har under senare tid gjort viktiga förändringar i sitt överföringsprogram från datajournalerna till SKaPa. Detta kommer att kräva en total omladdning av data för de deltagarorganisationer som använder systemen T4 och Life Care Dental. SKaPa kommer att höra av sig till deltagarorganisationerna kring ett tidsschema. Avsikten är att arbetet ska vara slutfört i god tid innan arbetet med årsrapport 2015 startar. Omladdningen innebär att vi får högre informationskvalitet och därmed bättre rapporter till våra användare.   Registerforskning räddas i ny lag I Läkartidningen (Läkartidningen 2015;112:DUR3) rapporteras att Europas medicinska forskare kan fortsätta bedriva registerbaserade studier. När EU-parlamentet 2014 presenterade sin lista med ändringar i det förslag till ny dataskyddsförordning som EU-kommissionen lagt fram oroades det medicinska forskarsamhället. Orsaken var att man ville införa krav på nytt samtycke från individen varje gång registerdata ska används i en ny studie. Förutom det praktiskt omöjliga i att varje gång inhämta samtycke från alla de hundratusentals personer som kan ingå i ett stort forskningsregister, menade många att kravet riskerade att leda till skeva resultat. Många har engagerat sig för att förmå EU:s lagstiftare att inte fatta ett beslut som slår undan benen för registerforskningen. I sluttexten till lagförslaget erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data, och det slås fast att deltagare ske kunna ge ett bredare samtycke vid insamling av data till ändamål som inte kan specificeras i förväg, vilket ju är typiskt för registerforskning. Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 och träda i kraft 2018. (http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/12/Registerforskningen-raddas-i-ny-lag/)

Läs mer

Informationssäkring

Det finns ett flertal journalsystem inom svensk tandvård och sättet att registrera och leverera data varierar organisationerna emellan. Under 2015 har SKaPa i samarbete med folktandvårdsorganisationerna i Örebro, Västerbotten och Värmland startat ett projekt med syfte att vidareutveckla informationsöverföringen till SKaPas datalager. Vi hoppas på detta sätt kunna identifiera, tydliggöra och överbrygga olikheter mellan organisationer och journalsystem, liksom eventuella brister vad gäller indata/journalföringar. SKaPa kan på så sätt stödja vårdorganisationerna och bidra till att förbättra journalsystemen. SKaPa inbjuder årligen till ett Användarmöte, vid vilket SKaPa avger rapporter och utvecklingsfrågor diskuteras. Till användarmötena inbjuds ett par representanter för varje deltagarorganisation. Vid Användarmöte 2015-11-12 diskuterades behovet av att forma en referensgrupp för informationssäkring. En referensgrupp har nu bildats. Den består av deltagare från såväl folktandvård, privattandvård som SKaPa. Användare av samtliga i SKaPa förekommande journalsystem deltar i referensgruppen. Gruppen hade sitt uppstartsmöte 2015-06-15. Åter>>

Läs mer