Archives


Notice: Undefined variable: blog_type in /storage/content/55/1301555/skapareg.se/public_html/wp-content/themes/Durus/framework/templates/blog/blog.php on line 31

SKaPas årsrapport 2019

SKaPas årsrapport 2019 avsågs kunna publiceras i under juni månad men vi har haft problem med ett beräkningsprogram som försenat uttaget av rapporter. Det är med tillfredställelse SKaPa nu presenterar årsrapporten för det gångna året. Länk till Årsrapport 2019

Läs mer

Underlag för odontologiskt bokslut 2019

SKaPa presenterar 2019 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/    

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

SKaPa presenterar nu verksamhetsberättelsen för år 2019

Läs mer

Höjd certifieringsnivå för SKaPa!

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR ( tidigare SKL),  har beslutat höja certifieringsnivån för SKaPa till den näst högsta nivån ( nivå 2).  Sedan 2012 delar SKR upp de nationella kvalitetsregistren i fyra olika certifieringsnivåer. SKaPa har sedan 2013 haft certifieringsnivå 3.  Höjningen till nivå 2 innebär att man ger SKaPa ett mycket gott betyg och är ett stort erkännande av SKaPas långvariga och systematiska utvecklingsarbete. Nu är naturligtvis siktet inställt på att nå den allra högsta certifieringsnivån!

Läs mer

Information om implantat kan komma att inkluderas i SKaPa

Under 2020 kommer ett projekt att genomföras för att utveckla och testa en metodik att ta in information om implantatbehandlingar i SKaPa. En arbetsgrupp med representanter från bland annat specialistföreningarna för Parodontologi., Oral Protetik och Käkkirurgi kommer att tillsammans med SKaPa undersöka om batchnummer för implantat kan scannas in i tandvårdsjournalen och därefter automatiskt överföras till SKaPas datalager. Målsättningen är att ha en fungerande metodik färdig 2021.

Läs mer

Projekt har inletts för att möjliggöra för fler privata vårdgivare att ansluta till SKaPA

Idag saknar SKaPa en ändamålsenlig infrastruktur för att ta emot data från många mindre vårdgivare. I samarbete med Region-IT Region Värmland har SKaPa därför startat ett projekt för att göra det möjligt för mindre privata vårdgivare att ansluta sig till SKaPa. Tester kommer att påbörjas under våren 2020. Målet är att ha infrastrukturen klar till hösten 2020.

Läs mer

SKaPa från idé till kvalitetsregister

SKaPa publicerar nu en skrift som beskriver tillkomsten och utvecklingen av kvalitetsregistret. Skriften finns som PDF under fliken ”Om SKaPa/Bakgrund” / 2019-11-19

Läs mer

Nyhetsbrev 3/2018

  Patientinformation. Varje klinik som är ansluten till SKaPa skall ha en tydlig information till klinikens patienter om SKaPa. På SKaPas hemsida finns nu en uppdaterad patientinformation. Du hittar den under ”Patient” – ”Patientinformation på kliniken”. Patientinformationen finns som PDF och kan skrivas ut. Väntrumsskylt kan beställas via huvudkontaktpersonen i respektive organisation. Anslutningsläget Successivt ökar antalet kliniker och patienter som registreras i SKaPa. För närvarande finns data från 1507 kliniker från samtliga Folktandvårdsorganisationer och de kliniker inom Praktikertjänst AB som använder journalsystemet FRENDA anslutna till SKaPa. Totala antalet patienter vars data nu finns i SKaPas databas är 6,9 miljoner! Odontologiska riksstämman 2018 Vid den odontologiska riksstämman medverkade SKaPa i flera sammanhang: ”10 års digitalisering av tandvårdsstödet”, ”Hur styr digitaliseringen utvecklingen och vice versa?” och ”Vårdutveckling med stöd av SKaPa” Vid den sistnämnda programpunkten redovisades två goda klinikexempel på systematisk vårdutveckling med rapport- och metodstöd från SKaPa. Under 2019 planerar SKaPa att starta en ny omgång med vårdutvecklingsprojekt. Inbjudan har gått ut till samtliga tandvårdsorganisationer som är anslutna till SKaPa att anmäla intresse för deltagande Underlag för Odontologiskt bokslut 2017 I enlighet med önskemål från användarmötet har ett underlag för odontologiskt bokslut tagits fram. Underlaget presenteras i ett program som heter Power BI och nås via länkar som skickats ut till huvudkontaktpersonerna. Detta första underlag skall ses som en preliminär version. Vi är mycket tacksamma för synpunkter. Kanske något är oklart eller behöver modifieras? Delge oss gärna dina synpunkter via mail till: ingela.kierkegaard@liv.se Ambitionen är att framtida underlag för odontologiskt bokslut skall levereras under första kvartalet påföljande år. Validering av data Efter vårens validering pågår nu arbete tillsammans med journalleverantörerna, framförallt Life Care Dental och Frenda. Vi har identifierat några problemområden som journalleverantörerna jobbar med. Efter testning väntar omladdning av berörda organisationer. Ny validering kommer ske under första kvartalet 2019. Nya mailadresser Från och med årsskiftet kommer Landstinget i Värmland övergå till att bli en del av det nybildade Region Värmland. För SKaPas del innebär det att mailadresserna från och med 1 januari 2019 ändras till ”@regionvarmland.se”  

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2018

  Årsrapport 2017 Årsrapport för 2017 beräknas vara klar i mitten av september. Antalet patienter som SKaPas årsrapporter grundas på fortsätter att öka. 2017 år rapport baseras på 6.1 miljoner unika patienter. I takt med att allt fler av Praktikertjänst kliniker går över till FRENDA ökar rapporteringen från privata kliniker till SKaPa. 2017 rapporterade 101st FRENDA-kliniker in data till SKaPa. Som vanligt innehåller årsrapporten, förutom olika sammanställningar av data för karies, parodontit och periimplantit, även flera mycket läsvärda artiklar. I den kommande årsrapporten finner du artiklar om bl.a. GDPR, PROMIS, samhällsodontologi och en helt ny klassificering av parodontit och periimplantär sjukdom. Dessutom finns som vanligt den allra senaste kunskapen om karies och parodontit i texter av SkaPas odontologiskt sakkunniga, Prof Dan Ericson och Prof Jan Wennström. I årsrapport för 2017 kommer några nya rapporter att presenteras. Bland annat visas i en rapport fördelningen av olika åtgärder enligt TLVs åtgärdskoder och hur denna fördelning relaterar sig till referensprislistan. I en annan rapport visas utfall av olika åtgärder hos patienter med frisktandvård jämfört med utfallet hos patienter som inte har frisktandvård. En redovisning av överlevnad av kronor är också en intressant nyhet. Opus- Gotland och Smile Antalet tandvårdsorganisationer som rapporterar till SKaPa fortsätter att öka. Genom att information från OPUS nu kan tas emot har Folktandvården Gotland börjat leverera data till SKaPa. Därmed är landets samtliga folktandvårdsorganisationer nu anslutna. Det öppnar också upp för fler privata vårdgivare eftersom OPUS är ett av de större journalsystemen inom privattandvården. Närmast på tur för anslutning står Smile. Vårens validering Vi har under våren genomfört valideringar av data från samtliga Folktandvårdsorganisationer som levererat data till SKaPa under 2017. Praktikertjänst kommer vi genomföra en liknande validering med under hösten. För T4 och Carita ser vi mycket hög överensstämmelse (99%) mellan journalsystemet och de uppgifter vi har i SKaPa. För LCD har vi en lägre grad av överensstämmelse och vi har identifierat några problemområden som vi för en dialog med journalleverantören kring. Användarmöte Årets användarmöte kommer att hållas den 13/11 på Lilla Bommens konferenscenter, Göteborg, dagen i anslutning till årets odontologiska riksstämma. Vid användarmötet hoppas vi bl.a. kunna presentera underlag för odontologiskt bokslut och några nya sätt att presentera data från SkaPa. Odontologiska riksstämman Vid årets odontologiska riksstämma kommer SKaPa att medverka vid tre seminarier. Ett seminarium fokuserar på hur SKaPa kan hjälpa till vid vårdutveckling, ett andra seminarium ger spännande tankar om SKaPas roll i framtiden och det tredje seminariet tar upp vad digitaliseringen betytt för utveckling, utformning och uppföljning av tandvårdsstödet. Nationella Forskarskolan Den 17 maj genomförde Susanne Albrecht, (RC syd), Hans Östholm och Lars Gahnberg en forskarutbildningskurs om kvalitetsregister för nationella forskarskolan. Det blev en väldigt intressant och spännande dag där forskarskolans elever bidrog med flera kreativa tankar om hur data från SkaPa kan användas som stöd för odontologisk forskning. Vetenskapliga rådet Under våren har det skett förändringar i SKaPas vetenskapliga råd. Övertandläkare Inger von Bültzingslöwen har avslutat sitt uppdrag och professor Lars Gahnberg sitt uppdrag som ordförande. I hans ställe träder professor Dan Ericson in som ny ordförande. Rådet har fått två nya medlemmar genom docent Kristina Arnrup och odont dr. Ing-Mari Redmo Emanuelsson. GDPR- nyhetsbrev I slutet av maj trädde den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft. För kvalitetsregistret innebär detta inga större förändringar jämfört med tidigare. I samband med utskick av nyhetsbrev så anlitas ett system för nyhetsbrev som heter Mailchimp. I systemet finns en maillista lagrad med prenumeranternas personuppgifter (För- och efternamn, mailadress). Uppgifterna i maillistan härrör från tidigare intresseanmälningar och används enbart vid utskick av SKaPas nyhetsbrev. Då en kontakt upphör genom en avregistrering eller att mottagaren ändrat sin mailadress, stryks uppgifterna i maillistan. De personuppgifter vi har idag härrör från aktiv intresseanmälan antingen via webbplatsen http://www.skapareg.se/ eller genom personlig kontakt. I de fall man önskar avsluta prenumerationen görs det enkelt genom att använda länken längst ner i nyhetsbrevets förstasida unsubscribe from this listeller genom ett mail till skapa@liv.se

Läs mer

Nyhetsbrev 1/2018

  Ny registerhållare för SKaPa Den sista december 2017 lämnade Hans Östholm sitt uppdrag som registerhållare för SKaPa. Hans har varit drivande i uppbyggnaden av SKaPa och registerhållare sedan den officiella starten, 1 januari 2007. Under Hans ledning har SKaPa utvecklats från en idé och vision till dagens unika databas med information från mer än 6 100 000 patienter! Hans är fortsatt engagerad i utvecklingen av SKaPa som ledamot i Verkställande utskottet (VU) och har framgent en nyckelroll i SKaPa´s förvaltning. Den 1 januari tillträdde Lars Gahnberg som ny registerhållare. Lars har medverkat under uppbyggnaden av SKaPa, först som medlem i en referensgrupp för utveckling (2006 – 2011) och därefter som ledamot i VU från 2011 samt ordförande i vetenskapliga rådet från 2014.    Anslutningsläge Från och med 2018 tar SKaPa emot information från Folktandvården Gotland. Det innebär att samtliga Folktandvårdsorganisationer nu är anslutna till SKaPa. Eftersom Folktandvården Gotland, liksom många privata vårdgivare, använder OPUS betyder detta att det nu finns goda förutsättningar för SKaPa att ansluta fler privata vårdgivare. Bland andra har den stora aktören SMILE visat intresse.   Vården i siffror SKaPa´s kvalitetsindikatorer på Vården i siffror är nu uppdaterade med utfall från 2017. Ni kan själva ta del av indikatorerna på www.vardenisiffror.se. Observera att indikatorn Sjukdomsbehandling vid karies sträcker sig 6 månader in i nästkommande år. För 2016 är sista datumet 2017-05-31 och därför är senaste året som visas 2016 för den indikatorn. I dagsläget visas åldersgruppen 50 till 59 år för våra tre kvalitetsindikatorer. Sedan en tid tillbaka testar vi att visa åldersgrupper i 10-årsintervall. Vi hoppas på att detta ska kunna publiceras offentligt någon gång under våren.Vården i siffror har också utvecklat möjlighet att visa det som de kallar underliggande enheter. Det innebär för oss i tandvården att kliniknivån kommer att visas. Vi återkommer till er om denna funktion.Vi kommer under våren att lägga ut två nya kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. De är Sjukdomsbehandling vid parodontit och Andel approximalt kariesfria 19-åringar.   Rapportportalen Vi kommer under våren att prioritera och lägga till ett fåtal nya rapporter i rapportportalen. Den stora utmaningen under våren är att säkerställa månadsvis uppdatering av rapporterna. Det kommer förhoppningsvis att leda till det som är riktigt betydelsefullt – nämligen ökning av användandet av rapporterna.   Den nationella utmaningen Vid Användarmötet 2016 riktade Ewa Ericson en nationell utmaning till alla deltagare i SKaPa: det kan inte vara rimligt att så få som i medeltal knappt 20 procent av de patienter som har karies får sjukdomsbehandlande eller sjukdomsförebyggande behandling. Sveriges Folktandvårdsförening har ställt sig bakom utmaningen och satt ett nationellt mål för 2018. När SKaPa gör en uppföljning som sträcker sig fram till och med andra halvåret 2017 ser vi att många folktandvårdsorganisationer har en positiv trend. Det måste vi betrakta som glädjande och fortsättning följer.   Årsrapport 2017 Arbetet med årsrapporten är i full gång. Publicering är planerad till före midsommar. Se fram mot intressanta nyheter både i våra textkapitel och i redovisning av karies- och parodontitdata. Bland annat kommer en högaktuell information om ett internationellt konsensus vad gäller ny klassificering av parodontal sjukdom samt en beskrivning av PROMIS som är en helt ny metodik för att få information om patientens uppfattning av vårdens resultat. Dessutom kommer information om vad GDPR (General Data Protection Regulation) betyder för SKaPa samt flera nya rapporter och analyser.    Validering Användarmötet i november beslutade om en validering av 10 patienter i olika åldrar. Vi har påbörjat denna och i skrivande stund kommit ungefär halvvägs. Under cirka 2 timmar gör vi en validering av den information vi har i SKaPa mot journalen med avseende på karies- och parodontalt status på ytnivå. Vi kommer att redovisa resultatet på Användarmötet, men redan nu kan vi konstatera en mycket hög överensstämmelse mellan journalen och SKaPa´s databas.

Läs mer