Senaste nytt


Notice: Undefined variable: blog_type in /storage/content/55/1301555/skapareg.se/public_html/wp-content/themes/Durus/framework/templates/blog/blog.php on line 31

Odontologiskt bokslut 2020

SKaPa presenterar 2020 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/ 

Läs mer

Året som gick

SKaPa redovisar nu sin Verksamhetsberättelse för år 2020

Läs mer

SKaPa får ett gott betyg av SKR vid medelstilldelningen för 2021

SKR har beslutat om tilldelning av medel till nationella kvalitetsregister för 2021. SKaPa erhåller 2 150 000 kr och får ett mycket gott omdöme av SKRs expertgrupp.  I motiveringen av medelstilldelning lyfts bland annat SKaPas årsrapport fram som väl utformad och innehållsrik. Dessutom ser man väldigt positivt på  att data lämnas till allt fler forskningsprojekt. SKaPa uppfyller väl näst högsta certifieringsnivå (nivå 2) och många av de kriterier som krävs för den högsta certifieringsnivån (nivå 1). De medel som SKaPa får från SKR är ett mycket gott stöd och täcker nästan 50% av budgeterade driftkostnader för 2021. Resterande kostnader kommer, efter en ekonomisk avstämning och beslut av SKaPas styrgrupp,  debiteras SKaPas deltagarorganisationer i november 2021. Debiteringen baseras på det antal patienter som respektive deltagarorganisation har i SKaPa. För 2020 blev utdebiteringen 30 öre/registrerad patient. Länk till SKaPa årsrapport 2019

Läs mer

SKaPas styrgrupp

Tandvårdschef Bent Petersen har vid årsskiftet avslutat sitt deltagande i SKaPas styrgrupp. Han ersätts av kvalitets- och utvecklingschef Thomas Jacobsen. SKaPa tackar Bent Petersen för ett mångårigt samarbete  

Läs mer

Underlag för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar

Socialstyrelsen utökar i år insamlingen av epidemiologiska uppgifter till att även omfatta årsålder 23 år. SKaPa har i takt med detta lagt till denna årsålder i ”Underlaget för rapport till Socialstyrelsen. Epidemiologi barn och ungdomar”

Läs mer

SKaPas årsrapport 2019

SKaPas årsrapport 2019 avsågs kunna publiceras i under juni månad men vi har haft problem med ett beräkningsprogram som försenat uttaget av rapporter. Det är med tillfredställelse SKaPa nu presenterar årsrapporten för det gångna året. Länk till Årsrapport 2019

Läs mer

Underlag för odontologiskt bokslut 2019

SKaPa presenterar 2019 års underlag för  odontologiska bokslut. Underlaget syftar till att stödja enskilda organisationers behov av att beskriva verksamheten ur ett befolknings-, patient-, hälso- och behandlingsperspektiv. Urvalet av fakta har gjorts i syfte att beskriva organisationernas kärnverksamhet  inom allmäntandvård. Länk: http://www.skapareg.se/resultat/underlag-for-odontologiskt-bokslut/    

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2019

SKaPa presenterar nu verksamhetsberättelsen för år 2019

Läs mer

Höjd certifieringsnivå för SKaPa!

Stödfunktionen för nationella kvalitetsregister, SKR ( tidigare SKL),  har beslutat höja certifieringsnivån för SKaPa till den näst högsta nivån ( nivå 2).  Sedan 2012 delar SKR upp de nationella kvalitetsregistren i fyra olika certifieringsnivåer. SKaPa har sedan 2013 haft certifieringsnivå 3.  Höjningen till nivå 2 innebär att man ger SKaPa ett mycket gott betyg och är ett stort erkännande av SKaPas långvariga och systematiska utvecklingsarbete. Nu är naturligtvis siktet inställt på att nå den allra högsta certifieringsnivån!

Läs mer

Information om implantat kan komma att inkluderas i SKaPa

Under 2020 kommer ett projekt att genomföras för att utveckla och testa en metodik att ta in information om implantatbehandlingar i SKaPa. En arbetsgrupp med representanter från bland annat specialistföreningarna för Parodontologi., Oral Protetik och Käkkirurgi kommer att tillsammans med SKaPa undersöka om batchnummer för implantat kan scannas in i tandvårdsjournalen och därefter automatiskt överföras till SKaPas datalager. Målsättningen är att ha en fungerande metodik färdig 2021.

Läs mer