Archives

Nyhetsbrev 1/2016

  Årsrapport 2015 SKaPa har tillsammans med deltagarorganisationer och journalleverantörer under flera månader arbetat intensivt med en omladdning av data. Arbetet har berört alla deltagande folktandvårdsorganisationer. Det har rört sig om omfattande insatser vars syfte är att ytterligare förbättra kvalitén på indata. Resultatet av arbetet kommer att synas i kommande årsrapport som färdigställs till hösten. Vi kommer där se en del nya rapporter bland annat kariesutveckling i förhållande till aktuell riskbedömning. SKaPa tackar berörda deltagarorganisationer och journalleverantörer för arbetet med omladdningarna. SKaPas rapportportal SKaPas rapportportal är sedan årsskiftet i drift. Så här har långt har tandvårdschefer, vårdutvecklare, huvudkontaktpersoner och ett antal klinikchefer fått tillgång till portalen. Portalen kommer succesivt utvecklas vad gäller tillgängliga rapporter. Idag erbjuds nedanstående rapporter: G06: Tid mellan de senaste två undersökningarna av vuxna patienter G07: Ålder vid första undersökningen G08: Orsaker till tandextraktion hos vuxna patienter G14: Antal besök av barn och vuxna patienter hos tandläkare eller tandhygienist G99: Statistikrapport för egenkontroll på organisationsnivå 2013-2015 G01: Åldersfördelning av revisionspatienter G13: Longitudinell uppföljning av fyllningsöverlevnad på ytnivå P01: Andel vuxna patienter med parodontalt status P04: Andel vuxna patienter med parodontal sjukdom P05: Utförd behandling vid diagnos parodontit hos vuxna Registerforskning i SKaPa SKaPa innehåller nu så mycket information om tandhälsa hos stora grupper av patienter databasen utgör en viktig källa för forskning. I 4 och 5 § 7 kap patientdatalagen (SFS 2008:355) anges att personuppgifter i nationella och regionala kvalitetsregister får behandlas för ändamålet att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra vårdens kvalitet. Uppgifter i kvalitetsregistren får också behandlas för forskning inom hälso- och sjukvården. SKaPa har därför tillskapat ett vetenskapligt råd som bedömer ansökningar från forskare om att få ut data från registret. Registerhållaren, Hans Östholm, med stöd av SKaPas styrgrupp och utlåtande från det vetenskapliga rådet, beslutar om utlämnande. Forskningsprojekt ska ha en godkänd etikprövning från etikprövningsnämnd. På SKaPas hemsida (www.skapareg.se) finns ytterligare information om bestämmelser för att få ut avidentifierade registerdata ur SKaPa. Där finns också en ansökningsblankett som fylls i och adresseras till SKaPa Center, Rosenborgsgatan 50, 651 82 Karlstad. Innan en formell ansökan görs är det lämpligt att ta kontakt med någon av deltagarna i det vetenskapliga rådet. Deltagarna i vetenskapliga rådet är professorerna Jan Wennström, Dan Ericson, Mats Lundström, Lars Gahnberg och universitetslektor Inger von Bültzingslöwen. För kontaktuppgifter, se SKaPas hemsida. Nationell kvalitetsregisterdag SKaPa medverkade 2016-04-12 vid årets Nationella Kvalitetsregisterkonferens på två sätt. Dels med en poster, som beskrev vår modell för vårdutveckling, dels genom att medverka i ett seminarium ”Register bidrar med unika mervärden i förbättringsarbeten”. Vi kunde där dela med oss av de erfarenheter vi gjort kring vårdutveckling. Konferensen syftade till att bidra till erfarenhetsutbyte och vände sig till kvalitetsregister, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, utvecklare och akademi. Vårdutveckling med hjälp av registerdata Ett av SKaPas viktigaste syften är tandvården för att förbättra vårdens kvalitet och behandlingsresultat. SKaPa bedriver sedan 2015 vårdutvecklingsprojekt i samarbete med tre folktandvårdsorganisationer och Praktikertjänst. Nio tandkliniker medverkar med klinikspecifika projekt. Projekten handlar om karies, parodontit, erosioner och riskbedömningar. Projekten berör diagnostik, behandling och stödprocesser. Projekten beräknas pågå under 2015-2016 och kommer att sammanfattas i början av 2017. Vården i siffror Under hösten 2015 öppnades en ny websida, www.vardenisiffror.se. Den innehåller en mängd mått och resultat från hälso- och sjukvård och den underliggande informationen kommer från vården och olika kvalitetsregister. Inom SKaPa pågår nu ett arbete för att publicera fyra kvalitetsindikatorer på Vården i siffror. Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa ökad transparens och diskussion kring kvalitet och utveckling. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till förbättringsarbete i tandvården. De fyra kvalitetsindikatorerna är: kariesfrihet approximalt hos 19-åringar, sjukdomsbehandling vid karies, tandförluster orsakade av karies och tandförluster orsakade av parodontit. SKaPas användarmöte SKaPas årliga användarmöte genomför vi som vanligt i anslutning till den Odontologiska riksstämman, tisdagen 2016-11-15 i Stockholm. Vi återkommer med inbjudan. Lokal meddelas senare. Odontologiska riksstämman 2016 Den odontologiska riksstämman äger i år rum i Stockholm 2016-11-16 – 2016-11-18. SKaPa kommer då att medverka i ett seminarium i samarbete med Praktikertjänst, Svensk Folktandvårdsförening och Svensk Samhällsodontologisk förening. Boka redan nu in seminariet ”Jämförelser tar död på myterna”, på torsdag 10.30 – 12.00!

Läs mer

Nyhetsbrev 2/2015

  Rapportportalen snart i drift! SKaPa är i full gång med att sätta en ny rapportportal i drift. I en Sharepointvy kommer behöriga användare att kunna se ett urval av rapporter. SKaPa kommer kontinuerligt att arbeta med att tillföra nya rapporter till portalen med förhoppningen att användarna ska kunna få användbara resultat för jämförelser och vårdutveckling. Inloggning sker via HSA-id vilket lagras på användarens SITHS-kort. Användaren loggar in via SKaPas webbsida under rubriken ”Resultat”. Där finns en manual som beskriver hur man går till väga. SKaPa kommer till en början ansluta deltagarorganisationernas huvudkontaktpersoner och ett par ytterligare personer per deltagarorganisation. Därefter ges successivt klinikchefer och motsvarande åtkomst. Den information som visas är behörighetsstyrd.   Välbesökt användarmöte i Göteborg Onsdagen den 11 november hölls SKaPas årliga användarmöte. Som vanligt hölls mötet i anslutning till den Odontologiska riksstämman. Alla deltagande organisationer var representerade och det blev ett fint tillfälle för SKaPa, användare och journalleverantörer att diskutera gemensamma frågor. SKaPa kunde presentera den färska årsrapporten för 2014 där flera nya intressanta rapporter har publicerats. Deltagarna fick höra rapporter om PROM (Patient Reported Outcome Measures). Vidare fick deltagarna höra om de pågående vårdutvecklingsprojekt som SKaPa i samarbete med Qulturum, Region Jönköpings län och Registercentrum SydOst, bedriver med Praktikertjänst, Region Östergötland och Landstinget i Kalmar. Det gavs tillfälle att i grupparbetsform diskutera viktiga utvecklingsfrågor för kvalitetsregistret. Dokumentation kring avstannad karies, rotytekaries och erosioner, är exempel på frågor som diskuterades. Nästa användarmöte planeras hållas tisdagen 15 november 2016 i Stockholm. Årsrapport 2014 finns på vår webbplats www.skapareg.se under ”Resultat”.   PROM i tandvården Sedan några år tillbaka är ”Patient reported outcome measures” (PROM) ett viktigt inslag i rapportering från kvalitetsregister. I SKaPa har en expertgrupp arbetat med att testa frågor, frågeformulär m.m. sedan några år tillbaka. Resultaten av dessa försök kan sammanfattas på följande sätt. Enkäter till medelålders och yngre grupper i tandvården har oacceptabelt stora bortfall oavsett om enkäten sänds ut i vanlig brevförsändelse eller via SMS Den genomsnittliga patienten i tandvården är inte medveten om eller besvärad av lättare sjukdomssymtom gällande karies eller parodontit Patienter med många djupa fickor eller patienter med många nya kariesangrepp upplever en tydligt försämrad oral hälsorelaterad livskvalité En global (enstaka övergripande) munhälsofråga kan användas som ett generellt mått på patientens orala hälsa En enkät med mer specifika frågor kan användas till patienter med omfattande karies- eller parodsjukdom eller patienter som genomgår stora orala behandlingar Den expertgrupp som har arbetat med dessa frågor är Inger von Bültzingslöwen, universitetslektor Karlstad och Göteborg, Elisabeth Wärnberg-Gerdin, avdelningschef Socialstyrelsen, Catarina Hägglin, övertandläkare Göteborg, Kajsa Abrahamsson, docent Göteborg, Gunnar Ekbäck, docent Örebro, Sigvard Åkerman, professor Malmö och Ann-Christine Larsson-Bolle, kvalitetsansvarig Praktikertjänst Stockholm. En uppföljning till patienter som våren 2015 fick en enkät görs under januari/februari 2016.   Öppna jämförelser – Vården i siffror I framtiden behöver svensk tandvård, med SKaPa som en av flera datakällor, diskutera vilka kvalitetsindikatorer som kan ligga till grund för så kallade öppna jämförelser. Öppna jämförelser blir allt vanligare inom hälso- och sjukvård. Syftet är att stimulera till analyser av verksamheten, att lära av varandra och att främja kvalitet och vårdutveckling. På webbplatsen www.vardenisiffror.se samlas nu aktuella och kvalitetssäkrade data från olika källor på ett och samma ställe. Genom att visa mått och resultat kan Vården i siffror utgöra underlag för en dialog om kvalitet och förbättringsarbete på olika nivåer hos huvudmän och vårdgivare. Vården i siffror vänder sig till alla som är intresserade av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får. SKaPa kommer att vara aktiv i en utveckling för att också information om tandvården ska kunna presenteras på Vården i siffror.   Halland ansluter sig till SKaPa – och snart är alla Sveriges folktandvårdsorganisationer med! Den 8 december hölls ett anslutningsmöte för SKaPas färskaste deltagare. Folktandvården i Region Halland håller på att införa patientjournalsystemet Carita och kommer att leverera information till SKaPa med start i början på 2016. SKaPa hälsar Folktandvården i Region Halland välkomna!   Journalsystemet Opus kommer att kunna leverera data till SKaPa Patientjournalsystemet Opus har under hösten levererat testfiler till SKaPa för validering. Arbetet går stadigt framåt och vi ser fram emot att kunna erbjuda anslutning av Opuskliniker. Detta kommer att innebära att privattandvårdens representation kommer att kunna öka väsentligt. När funktionaliteten för Opus patientjournalsystem är fullt utvecklad, kommer också Folktandvården Region Gotland att leverera information till SKaPa. Sverigekartan blir då komplett när det gäller folktandvårdsorganisationerna.   Omladdning – ett omfattande arbete under våren Tandvårdens journalsystem utvecklas kontinuerligt och SKaPa har en god samverkan med journalsystemleverantörerna. CareStreamDental (T4) och Tieto (Life Care Dental) har under senare tid gjort viktiga förändringar i sitt överföringsprogram från datajournalerna till SKaPa. Detta kommer att kräva en total omladdning av data för de deltagarorganisationer som använder systemen T4 och Life Care Dental. SKaPa kommer att höra av sig till deltagarorganisationerna kring ett tidsschema. Avsikten är att arbetet ska vara slutfört i god tid innan arbetet med årsrapport 2015 startar. Omladdningen innebär att vi får högre informationskvalitet och därmed bättre rapporter till våra användare.   Registerforskning räddas i ny lag I Läkartidningen (Läkartidningen 2015;112:DUR3) rapporteras att Europas medicinska forskare kan fortsätta bedriva registerbaserade studier. När EU-parlamentet 2014 presenterade sin lista med ändringar i det förslag till ny dataskyddsförordning som EU-kommissionen lagt fram oroades det medicinska forskarsamhället. Orsaken var att man ville införa krav på nytt samtycke från individen varje gång registerdata ska används i en ny studie. Förutom det praktiskt omöjliga i att varje gång inhämta samtycke från alla de hundratusentals personer som kan ingå i ett stort forskningsregister, menade många att kravet riskerade att leda till skeva resultat. Många har engagerat sig för att förmå EU:s lagstiftare att inte fatta ett beslut som slår undan benen för registerforskningen. I sluttexten till lagförslaget erkänns forskning som ett legitimt syfte för behandling av personliga data, och det slås fast att deltagare ske kunna ge ett bredare samtycke vid insamling av data till ändamål som inte kan specificeras i förväg, vilket ju är typiskt för registerforskning. Den nya dataskyddsförordningen väntas bli formellt beslutad under 2016 och träda i kraft 2018. (http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2015/12/Registerforskningen-raddas-i-ny-lag/)

Läs mer

Informationssäkring

Det finns ett flertal journalsystem inom svensk tandvård och sättet att registrera och leverera data varierar organisationerna emellan. Under 2015 har SKaPa i samarbete med folktandvårdsorganisationerna i Örebro, Västerbotten och Värmland startat ett projekt med syfte att vidareutveckla informationsöverföringen till SKaPas datalager. Vi hoppas på detta sätt kunna identifiera, tydliggöra och överbrygga olikheter mellan organisationer och journalsystem, liksom eventuella brister vad gäller indata/journalföringar. SKaPa kan på så sätt stödja vårdorganisationerna och bidra till att förbättra journalsystemen. SKaPa inbjuder årligen till ett Användarmöte, vid vilket SKaPa avger rapporter och utvecklingsfrågor diskuteras. Till användarmötena inbjuds ett par representanter för varje deltagarorganisation. Vid Användarmöte 2015-11-12 diskuterades behovet av att forma en referensgrupp för informationssäkring. En referensgrupp har nu bildats. Den består av deltagare från såväl folktandvård, privattandvård som SKaPa. Användare av samtliga i SKaPa förekommande journalsystem deltar i referensgruppen. Gruppen hade sitt uppstartsmöte 2015-06-15. Åter>>

Läs mer